Arbeidsgruppe for regelverksutvikling for tolking i straffesaker

MANDAT

Arbeidsgruppe for regelverksutvikling for tolking i forbindelse med straffesaker

Regjeringen vil styrke det enkelte individs rettssikkerhet. Justisdepartementet har derfor besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå dagens regelverk og praksis i relasjon til tolking innen justissektoren.

På bakgrunn av Norges internasjonale forpliktelser, dagens regler og gjeldende praksis skal arbeidsgruppen foreslå nødvendige tiltak for å styrke, forbedre og effektivisere dagens regelverk og praksis for bruk av tolk og oversetting av dokumenter under behandlingen av straffesaker. Arbeidsgruppen skal fremsette konkrete forslag til regler og eventuelt komme med anbefalinger til videre arbeid/utredningsbehov på det enkelte område.

Arbeidsgruppen skal vurdere i hvilken utstrekning dagens regelverk og praksis for oppnevning og bruk av tolk i straffesaker, både under etterforskning og i retten, ivaretar den enkeltes rettssikkerhet. Dette gjelder også tolking for samene eller annen urbefolkning og tegnspråktolking. I forbindelse med dette arbeidet må det foretas en gjennomgang og vurdering av prosesslovgivningens (inklusive påtaleinstruksens) regler om bruk av tolk og om tolkens stilling. Gruppen skal vurdere hvilke kvalitetskrav som bør stilles både til tolkene og tolkingen i den enkelte sak, samt hvordan disse kvalitetskrav best kan ivaretas. Gruppen skal også vurdere dagens regler/praksis for oversettelse av dokumenter i straffesaker.

Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke krav som må stilles både til tolken og brukerne for å sikre en riktig bruk av tolkens tjenester. Arbeidsgruppen skal dessuten utrede og vurdere særskilte spørsmål i relasjon til tolking for kvinner, særlig der disse oppgir å ha vært utsatt for straffbare handlinger.

Arbeidsgruppen skal videre vurdere behovet for nye eller endrede regler for godtgjørelse til tolker. Det skal i denne sammenheng særskilt foretas en gjennomgang og vurdering av salærforskriftens regler om salærsats, ventetid, avbestilling og reisetid. Det er ønskelig med arbeidsgruppens vurdering av regler og/eller ordninger som kan bidra til å stimulere til et høyere utdanningsnivå blant tolkene, for derved å styrke kvaliteten. Det bes dessuten vurdert om, og eventuelt hvordan, de tolkeetiske reglene kan bidra til å bedre/sikre kvaliteten på de tolkene som benyttes i justissektoren.

Arbeidsgruppen skal spesielt fremme forslag til regelverk innenfor følgende områder:

 • minimumskrav til tolken
 • rett og plikt til tolk hos politi og domstol
 • eventuell bruk av samme tolk hos politi og domstol og tolkers habilitet for øvrig
 • utveksling av informasjon om tolker mellom politi og domstolene
 • kvalitet contra tilgjengelighet - rettsikkerhet
 • vandelskrav
 • gradering av salærsatsen
 • registrering i tolkeregisteret – rettigheter og plikter
 • tolkens (minimums-)rettigheter under tolkeoppdrag
 • eventuelle krav til jevnlig praksis/ny testing i forhold til registrering i tolkeregister
 • forhold vedrørende tolkeetiske regler og bruk av disse
 • eventuelle klagemuligheter og - form, knyttet til de ovenfor nevnte spørsmål

Domstoladministrasjonen har i 2004 etablert et landsdekkende register for rettstolker. I den utstrekning arbeidsgruppens tidsrammer og øvrige ressurser tillater det, skal arbeidsgruppen vurdere behovet for hjemmel og utfyllende regler for føring av registeret, herunder saksbehandlings- og klageregler for registrering i og sletting fra registeret, hvilke opplysninger som skal registreres, kvalifikasjonskategorier og bruk av registeret.

Arbeidsgruppen må ved sine vurderinger ta i betraktning de generelle kravene til en sikker, smidig og effektiv gjennomføring av straffesaksbehandlingen. De reglene og den praksis man har for oppnevning, bruk og godtgjørelse av tolk i justissektoren kan komme til å danne utgangspunktet for tilsvarende regler innen den øvrige offentlige forvaltning, hvilket bør tas i betraktning ved de vurderinger som foretas. Det vises her til at Kommunal- og regionaldepartementet for tiden (2003-2004) arbeider med en styrking av utdanningstilbudet til tolker samt at det pågår arbeid med etableringen av et nasjonalt tolkeregister. Disse oppgavene er også et ledd i arbeidet for å styrke kvaliteten på tolkene samt sikre at de best kvalifiserte tolkene benyttes og de bes derfor tatt i betraktning under arbeidsgruppens utredning og vurdering for justissektoren.

Arbeidsgruppens størrelse er av begrenset omfang, særlig på grunn av det korte tidsperspektivet som legges til grunn. Det legges imidlertid opp til at arbeidsgruppen i den grad det er hensiktsmessig og/eller nødvendig konsulterer berørte særinteresser, institusjoner og organisasjoner underveis. Dette antas særlig aktuelt i forhold til samene, døve - og hørselshemmede samt allment aksepterte representanter for generelle minoritetsinteresser.

Arbeidsgruppen skal utrede økonomiske og administrative konsekvenser av de forslag som fremsettes.

Arbeidsgruppens sammensetning:
Kristian Jahr, tingrettsdommer i Oslo tingrett (leder)
Terje Karterud, rådgiver i juridisk enhet, Domstolsadministrasjonen
Hanne Skaaden, rådgiver UDI
Juliet N.B. Haveland, rådgiver KRD
Gunn Kathrine Stangvik, rådgiver Justisdepartemtentet, SIA
Asbjørn Raclew, politioverbetjent, Oslo politidistrikt
Siv Elisabeth Hveberg (juridisk sekretær)

Arbeidsgruppen tar sikte på å levere sin rapport innen utgangen av februar 2005.

Publisert: 07.07.2004