Årsrapport 2005

Antikorrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet

Her kan du lese årsrapporten til Antikorrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet for 2005. Den ble presentert av spesialråd Eva Joly 26. august 2005 i forbindelse med avslutningen av prosjektet.

Antikorrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet

RAPPORT FOR PERIODEN 1.1. – 31.8. 2005

Innledning

Anti korrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet, under ledelse av spesialråd Eva Joly, ble opprettet av regjeringen i 2002 som ledd i dens satsing mot alvorlig, profittmotivert kriminalitet. Det ble etablert av Justisdepartementet og Utenriksdepartementet som et treårig prosjekt, og finansieres med en halvdel av hvert av departementene. Prosjektet skulle etter den opprinnelige planen avsluttes 1. juni, men ble høsten 2004 forlenget til utgangen av 2005.

Det er etablert en referansegruppe bestående av representanter for de to departementene. I 2005 ble det ikke avholdt møter i referansegruppen. Eva Joly hadde imidlertid flere møter med referansegruppens leder, ass. departementsråd Per Ludvig Magnus, DU, og med politisk ledelse i UD. Prosjektet hadde dessuten jevnlig møter med politisk ledelse i Justisdepartementet.

Prosjektets oppgaver er beskrevet i en handlingsplan. Hovedmålet er at Norge skal spille en mer aktiv rolle internasjonalt i bekjempelsen av hvitvasking og korrupsjon. Nasjonalt er målet å bidra til å gjøre kriminalitet mindre lønnsomt. Oppgavene ble utvidet sommeren 2003 da prosjektet også overtok ansvaret for å lage utkast til Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

Denne rapporten tar ikke sikte på å gi en uttømmende beskrivelse av alt som er gjort, men å beskrive hovedtrekkene i prosjektets arbeid hittil i 2005.

Financial Action Task Force – FATF

1. Evaluering av Norges tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Sommeren 2004 sa Norge – sammen med Belgia – seg villig til å være de første landene til å bli evaluert under den nye metodologien i FATFs tredje runde av evalueringer av medlemslandene. Anne-Mette Dyrnes (delegasjonsleder) fikk hovedansvaret for gjennomføringen på norsk side. Et omfattende spørreskjema måtte utfylles og leveres FATF medio november 2004. Det ble innhentet tekstbidrag fra alle berørte etater. Norges endelige svar ble utarbeidet i samarbeid med Finansdepartementet.

Et ekspertteam fra FATF besøkte Norge i to uker i januar 2005. Ekspertteamet besto av

Richard Berkhout, Finansdepartementet, Nederland

Eric Chan, External Department, Monetary Authority of Singapore

Nils-Gunnar Danielsson, Finanspolisen/Rikspolisstyrelsen (NFIS), Sverige

Pieter Smit, Financial Intelligence Centre, National Treasury, Sør-Afrika

John Carlson og Valerie Schilling fra FATF Secretariat ledet teamet.

Teamet hadde møter med representanter fra en rekke myndighetsorganer og private organisasjoner og selskaper, se vedlagte program. Formålet var å supplere og utdype opplysningene som var gitt skriftlig i besvarelse av spørreskjema mv. Etter besøket utarbeidet teamet utkast til en rapport om Norges tiltak. Norske myndigheter fikk rapporten til gjennomsyn og kommentar. Et nytt rapportutkast ble også gitt oss til kommentar. I tillegg til skriftlige kommentarer ble det gjennomført telefonkonferanser. Rapporten om Norges tiltak ble tatt opp til endelig behandling på FATFs plenumsmøte i Singapore 9. juni. I forkant av møtet ble det forhandlet om innholdet i rapporten i tre dager. Foruten Justisdepartementet, var Finansdepartementet, Kredittilsynet, Politidirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet, Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, ØKOKRIM og PST representert i vår delegasjon til møtet og de forutgående forhandlinger.

I rapporten vurderes Norges tilpasning til hver enkelt av de førti anbefalingene mot hvitvasking og de ni spesielle anbefalingene mot terrorfinansiering. Norge ble funnet å være helt, eller nesten i samsvar med 31 av 47 anbefalinger som gjelder for oss. I forhold til 12 anbefalinger er vi delvis i samsvar, og på 4 er vi ikke i samsvar med anbefalingene. På justissektoren fikk Norge ros for gode resultater når det gjelder inndragning og hvitvaskingsdommer, det siste særlig tatt i betraktning at bare tredjemannshvitvasking er straffbart i Norge. Kritikken på justissektoren rettet seg først og fremst mot Hvitvaskingsenheten i Økokrim. Enheten ble ansett for å ha for dårlig bemanning og lite tidsmessig elektronisk utstyr.

Rapporten blir et viktig grunnlag for vurdering av videre styrking av tiltakene mot hvitvasking og terrorfinansiering. Ansvar for oppfølging er fordelt mellom de respektive departementer som skal rapportere tilbake til Justisdepartementet i september i år om planer for oppfølging.

Rapporten og et sammendrag av rapporten finnes på www.fatf-gafi.org.

2. Evaluering av Belgias tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Eva Joly deltok i ekspertteamet (legal expert) som evaluerte Belgias tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Oppgaven innebar studier av skriftlig materiale, blant annet besvarelse av spørreskjema og belgiske lover, forskrifter mv. Hun deltok i ekspertteamets to uker lange besøk i Belgia i januar for å utdype og supplere det skriftlige materialet. Hun bidro ved utarbeidelsen av rapporten om Belgia foruten på møtet i Singapore hvor det ble forhandlet om innholdet på samme måte som for Norge i dagene før plenumsbehandlingen. På plenumsmøtet presenterte hun sitt syn på Belgias lover og tiltak vedrørende inndragning, straffebestemmelse mot hvitvasking og terrorfinansiering samt internasjonalt samarbeid.

3. Øvrige FATF-møter

Anne-Mette Dyrnes deltok på FATFs plenumsmøte i Paris 7-11 februar.

OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions

Prosjektet var også i 2005 engasjert i aktiviteter knyttet til OECDs Working Group on Bribery, både i det løpende arbeidet i forbindelse med plenumsmøtene og i andre aktiviteter initiert av arbeidsgruppen. Prosjektet vurderer arbeidsgruppen som en viktig arena for utvikling og overvåking av internasjonale standarder og et godt forum for profilering av norsk policy på området. Prosjektets kompetanse har vært viktig for å sikre den nødvendige faglige bredde i delegasjonen.

Atle Roaldsøy deltok på to plenumsmøter i arbeidsgruppen, 19-21 januar og 14-16 juni. Begge møtene fant sted i Paris. Evalueringen fokuserte på fire emner: bruk av tvangsmidler, inndragning, tiltak mot korrupsjon i offentlig sektor og korrupsjon og juridiske personer. Evalueringen innebar lesning av omfattende skriftlig materiale, besøk i Tyskland for å supplere og utdype informasjon i det skriftlige materialet, tekstbidrag til rapporten samt presentasjon av funn på GRECOs plenumsmøte der den endelige rapporten ble vedtatt.

Atle Roaldsøy var også – på forespørsel fra OECDs sekretariat - engasjert i arbeidsgruppens såkalte ”outreach”- aktiviteter, blant annet et møte i Anti-Corruption Network for Transition Economies (ACN) i Istanbul, Tyrkia (OECD har sekretariatsfunksjonen for dette initiativet).


Group of States against Corruption – GRECO (Europarådet)

Atle Roaldsøy leder Norges delegasjon til GRECO. Han deltok på de tre plenumsmøter som er arrangert hittil i år; 14-18 mars, 18-20 mai og 27. juli-1. august. Alle møtene fant sted i Strasbourg, Frankrike.

Atle Roaldsøy deltok som ekspert i GRECOs evaluering av Tyskland. Rapporten ble diskutert og godkjent på GRECOs plenumsmøte i juni. Det ble fokusert på fire utvalgte temaer: bruk av tvangsmidler, inndragning, tiltak mot korrupsjon i offentlig sektor og sanksjoner mot juridiske personer. Evalueringen innebar lesning av et omfattende skriftlig materiale, en ukes besøk i Tyskland for å supplere og utdype informasjon som bli gitt skriftlig, tekstbidrag til sluttrapporten og presentasjon av funn på plenumsmøtet som behandlet sluttrapporten.

Henrik Horn deltok på plenumsmøtet i mai som ekspert i forbindelse med oppfølgingsrapporten om Bosnia og Herzegovina.

Delegasjonen har aktivt fremmet norske posisjoner i GRECOs diskusjoner. Antall medlemsstater i GRECO er stadig voksende (40 jurisdiksjoner), og det er grunn til å anta at GRECO også i fremtiden vil spille en viktig rolle i det internasjonale samfunns arbeid mot korrupsjon.

Annet internasjonalt arbeid

10-12. januar

Eva Joly holdt foredrag på et seminar i Inter-American Development Bank, Washington, med tittel “Lessons from the Fight for Transparency”. Hun hadde dessuten et møte med Carl Levin som er en av lederne av granskingskommisjonen i det amerikanske senatet. De diskuterte blant annet skandalen i Riggs Bank. Videre hadde hun et møte med Stefan Ingves og Barry Johnston i Det internasjonale pengefondet om evalueringsprosessene i fondet og Verdensbankens regi. I New York møtte hun statsadvokat Robert Morgenthau. De diskuterte amerikansk policy når det gjelder bankenes rolle i forskjellige finansskandaler de siste årene.

1-3 februar

Anti Corruption Network, Jeløya. På initiativ fra bistandsminister Hilde Frafjord Johnson er det etablert et uformelt nettverk bestående av praktikere i anti-korrupsjonsarbeid hovedsakelig fra samarbeidsland. Formålet er å støtte aktørene i deres krevende arbeid. Møtet samlet 15 personer. Deltakerne orienterte om situasjonen i sine respektive land og fikk råd og støtte fra hverandre. Eva Joly holdt et innlegg basert på egne erfaringer fra Elf-saken om viktigheten av ikke å være alene i slikt arbeid; om hvordan man skal utholde presset.

3. februar

EU Anti Money Laundering Committee, Brussel – Anne-Mette Dyrnes deltok på møte om utkast til et tredje hvitvaskingsdirektiv.

23. februar – 5 mars

Jakarta, Indonesia. Som ledd i menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Indonesia besøkte Eva Joly og Anne-Mette Dyrnes Jakarta i februar/mars. Besøket bygget på erkjennelsen av at menneskerettighetene ikke kan håndheves særlig godt i et samfunn som er gjennomsyret av korrupsjon, slik det indonesiske samfunnet er. Det kom i stand etter invitasjon fra Partnership og den norske ambassaden i Indonesia. Formålet var å besøke institusjoner som har antikorrupsjonsoppgaver for å utveksle erfaringer og diskutere hvordan bekjempelsen av problemet kan bli mest mulig effektiv. Det ble avlagt besøk hos Riksadvokaten, i den nyetablerte KPK , i den nyetablerte hvitvaskingsenheten, hos en avdeling i politiet med ansvar for korrupsjonsbekjempelse. Både EJO og AMD holdt foredrag på disse møtene/seminarene som. Besøket ble avsluttet med et seminar med media. Evas Joly ble intervjuet i Frokost -TV i en riksdekkende TV-kanal. Besøket fikk også omtale i Jakarta Post og andre aviser.

11-19 april

Antananarivo (Tana)og Antsirabe, Madagaskar. Eva Joly og Anne-Mette Dyrnes fulgte opp besøket i november 2004 med et nytt besøk i Tana og Antsirabe i april 2005. Besøket omfattet et tre timers møte med president Marc Ravalomanana, tre møter med justisministeren og en rekke andre møter og seminarer, herunder to seminarer for dommere og statsadvokater hvor formålet var å øke bevisstheten om etiske spørsmål og korrupsjon. I løpet av besøket utarbeidet de, sammen med representanter (bl.a. lederen) for Det høyere rådet mot korrupsjon (CSLC), justisministerens stab og presidentens rådgivere en felleserklæring; Reinforcement de la Justice. Erklæringen ble godtatt av presidenten og justisministeren og skulle danne grunnlag for ny lovgivning om rettsvesenet. Eva Joly og Anne-Mette Dyrnes holdt en lang rekke foredrag i løpet av besøket. Besøket fikk stor medieoppmerksomhet.

7-8 april

Atle Roaldsøy holdt foredrag om norsk lovgivning og tiltak mot korrupsjon på et møte om korrupsjon ved Den norske ambassade i Warzawa, Polen.

27-29 april

Atle Roaldsøy deltok på en nordisk/baltisk parlamentarikerkongress i regi av Nordisk Råd i Pärnu, Estland. Han holdt foredrag om korrupsjonssituasjonen i de nordiske land.

20. mai

NATO Defence College, Roma – Eva Joly holdt foredrag med tittelen “ Organised Crime, in particular from Alliance and EU perspectives”.

29-31 mai

Eva Joly besøkte Algerie etter invitasjon fra Algeries minister for arbeid og nasjonal solidaritet, dr. Djamel Ould Abbes. Underdirektør Helle Klem og ambassadør Sven Owe deltok på reisen. Hovedformålet var å knytte nærmere kontakt mellom Algerie og Norge og besøke institusjoner som arbeider med å bekjempe korrupsjon. Besøket startet med et vel 4 timers møte med president Abdelazzis Bouteflika. Mange temaer ble diskutert, særlig forsoning mellom islamistene og hæren og kampen mot vold og terrorisme. Bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking har ikke kommet på den algirske agenda før i den senere tid. De er i ferd med å utarbeide lover mot korrupsjon. Presidenten ønsket å etablere et samarbeid mellom algirske myndigheter og det norske anti korrupsjons og hvitvaskingsprosjektet. Eva Joly fremhevet betydningen av et uavhengig rettssystem og en fri presse samt regler som gjør det mulig å følge pengestrømmene i forbindelse med etterforskning. Hun hadde også møte med utenriksministeren Mohomed Bedjaoui, Høyesterettsjustitiarius og medlemmer av Høyesterett samt representanter for påtalemyndigheten. Hun holdt foredrag på Dommerskolen og for høyere embetsmenn, ledere og media. Besøket hadde betydelig pressedekning, blant annet intervju på landsdekkende TV og radio-kanaler og i alle de store avisene.

6-10 juni

Atle Roaldsøy deltok på Global Forum against Corruption i Brasilia, Brasil. Global Forum ble i år arrangert for fjerde gang under mottoet: ”Fra ord til handling.” En rekke interessante workshops ble arrangert og det var generelt godt faglig nivå på arrangementet. Politisk sett var imidlertid årets arrangement av relativt liten betydning.

14-15. juni

Anti Corruption Network, London

(Se over om etablering av nettverket.) Eva Joly deltok på møtet som samlet 22 personer og fokuserte på gjensidig samarbeid i straffesaksbehandlingen. Konkrete saker ble presentert.

Foredrag

Eva Joly:

 • Fordrag Waddal-seminaret
  ”Misbruk av menneskerettighetene?”
 • Foredrag på etterutdanningskurs for dommere, Oslo
  ”Hvitvasking og korrupsjon”
 • Foredrag på debattmøte i Kriminalistforeningen
  ”Menneskerettighetenes utvikling – fra vern mot overgrep til vern om juridiske spissfindigheter?”
 • Foredrag, Politiets data og materielltjeneste
  ”Hvilke krav kan man stille til en offentlig anskaffer, og hvordan skal de opptre i forhold til leverandører?”
 • Foredrag for kvinnelige nevrologer om korrupsjonsbekjempelse
 • Foredrag Lycee Francais Cassin Oslo
  “L’institution judiciere et le monde politique”
 • Foredrag på korrupsjonsseminar for Oslo Børs
 • Foredrag, Regjeringsadvokaten
  ”Om erfaringen som forhørsdommer i Frankrike”
 • Foredrag, Vennskapsforeningen Norge – Madagaskar
  ”Hva kan Norge bidra med i kampen mot korrupsjon på Madagaskar?”
 • Foredrag, European cities against drugs, Rådhuset i Oslo
  “The Norwegian Action Plan against corruption and economic crime”

Anne-Mette Dyrnes

 • Politihøyskolen i Oslo, grunnutdanningen, valgfag narkotikabekjempelse – To timers forelesning om inndragning og hvitvasking
 • Politihøyskolen i Oslo, grunnutdanningen – to timers forelesning om hvitvasking og inndragning
 • Foredrag på etterutdanningskurs for dommere
  ”Utviklingen av et internasjonalt regime mot økonomisk og annen profittmotivert kriminalitet”
 • Foredrag på Finansdepartementets lederseminar
  ”Ytringsfrihet i tjeneste – karantene etter tjeneste”
 • Politihøyskolen i Oslo – heldagsundervisning om inndragning for nytilsatte jurister
 • Foredrag Rogaland politidistrikt
  ”Pengespor – inndragning og finansiell etterforsking i kampen mot profittmotivert kriminalitet”
 • Foredrag for ledere i Statoil, Sola Strand hotell (pilot + 4 bolker)
  ”Straffebestemmelsene mot korrupsjon”

Atle Roaldsøy

 • Stortingets finanskomite – Atle Roaldsøy holdt foredrag om prosjektets arbeid

Henrik Horn

 • Foredrag, Styreakademiet, den regionale styredagen i Sogn og Fjordane
  ”Økonomisk kriminalitet i foretak”

Medieseminar i Bucuresti, Romania

Et norsk-rumensk seminar om "Medias rolle i kampen mot korrupsjon" ble arrangert på Howard Johnson hotell i Bucuresti 5. april. Seminaret var et samarbeidsprosjekt mellom Antikorrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet, det rumenske justisdepartement, den norske ambassaden og Center for Independent Journalism i Romania. Fra norsk side deltok Eva Joly, informasjonssjef Kathrine Kjelland (JD), Henrik Horn, professor Rune Ottesen (Journalisthøyskolen), journalist Geir Imset (Dagens Næringsliv) og Ambassadens medarbeidere. Seminaret hadde 65 registrerte deltakere fra rumensk presse, presseinstitusjoner, rettsvesenet, rumenske departementer, samt representanter fra EU-Kommisjonens Bucuresti-delegasjon, den amerikanske, britiske, tyske og nederlandske ambassade. I tillegg var det et godt oppmøte fra rumensk presse som dekket begivenheten. Hovedinnledere var Romanias justisminister Monica Macovei, spesialråd Eva Joly og professor Rune Ottesen. Henrik Horn holdt også et foredrag på seminaret. Hovedtemaer var medias betydning når det gjelder å avsløre økonomisk kriminalitet, informasjonstilgang for presse /offentligheten, kildebeskyttelse, etiske aspekter og begrensninger ved oppsøkende journalistikk, og hvordan overleve som oppsøkende journalist/media. Tidsmessig falt seminaret sammen med at Romania pr. 31 mars måtte fremlegge en nasjonal strategi for korrupsjonsbekjempelse for EU. Dette er et av de viktigste kravene til Romania i sikkerhetsklausulen i forhandlingsresultatet. En hovedgrunn til den positive mottagelsen av seminaret er at temaet ble ansett svært relevant. Den norske ambassadøren oppsummerte seminaret slik: ”Arrangementet må betegnes som meget vellykket og har høstet anerkjennelse fra rumenske myndigheter, EU-Kommisjonens herværende delegason og rumensk presse. Det viser hvordan man med relativt beskjedne midler og god norsk ekspertise kan bidra på en nyttig og relevant måte i de internasjonale bestrebelsene for å bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking. Dette skyldes ikke minst det norske anti-korrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet og Eva Jolys internasjonale prestisje og erfaring.”

I et eget møte med lederen for rumensk Økokrim (National Anti- Corruption Prosecutor-PNA) ble det fremmet ønske om kontakt med ØKOKRIM i Norge.Nordisk erfaringsseminar om korrupsjon

Atle Roaldsøy var prosjektleder for Nordisk erfaringsseminar om korrupsjon, som ble arrangert 25-26 mai i Oslo. Seminaret ble finansiert av Nordisk Ministerråd. Beslutningen om å avholde et slikt seminar, ble truffet av de nordiske justisministrene på Nordisk Ministerråds møte på Island i juni 2004. Seminaret, som ble åpnet av justisminister Odd Einar Dørum, var i hovedsak rettet inn mot praktiske aspekter ved politi og påtalemyndighets håndtering av korrupsjonssaker. Blant emnene var som ble diskutert, var: Avdekking og etterforskning, praktiske erfaringer med internasjonalt samarbeid og korrupsjonsakers behandling i retten. Alle de nordiske landene var representert på seminaret som samlet 26 deltakere og ble ledet av Atle Roaldsøy. Tilbakemeldingene fra deltakerne på seminaret var meget positive. Rapport fra seminaret ble diskutert på det Nordiske justisministermøte i Skagen i juni. Eventuelle nye fellesnordiske tiltak på dette området, vil bli diskutert i Nordisk Ministerråds Embetsmannskomite.

Seminar for økoteamene i politiet

I anledning av at det pr. 1. juli 2005 skulle være etablert økoteam i alle politidistriktene, gjennomførte prosjektet i samarbeid med Økokrim et større arrangement på SAS-hotellet på Holbergs plass den 23-24 august. Arrangementet besto av et seminar om korrupsjon, inndragning og finansiell etterforskning, en rundebordskonferanse ledet av riksadvokat Tor-Aksel Bush og med hilsningstale fra justisminister Odd Einar Dørum, samt en mottakelse. Arrangementet samlet ca. 100 deltakere fra 26 politidistrikt, Økokrim og Politidirektoratet. Statssekretær Trond Prytz og avdelingsdirektør Ingrid Wirum deltok også på rundebordskonferansen.

Publikasjoner

Anne-Mette Dyrnes skrev artikkelen ”Confiscation of the Proceeds of Corruption” som skal publiseres i “UN Handbook on Practical Anti Corruption measures for prosecutors and Investigators” (under utgivelse).

Anne-Mette Dyrnes skrev artikkelen “Corruption, Organized Crime and Money Laundering” som skal publiseres i artikkelsamlingen “Collection of Anti-Corruption Materials – May 2005” - en oppfølging av ELSA Seminar on International Trade & Corruption i Oslo 2004.

Atle Roaldsøy skrev artikkelen ”Ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet” i tidsskriftet ”Revisjon og Regnskap” nr. 2/2005

Advokatveiledningen

I februar 2004 ba Finansdepartementet Justisdepartementet som ansvarlig fagdepartement for advokatbransjen om å vurdere om det er behov for en veiledning til advokatbransjen om hvordan hvitvaskingsregelverket skal forstås og praktiseres. Bakgrunnen var en rekke henvendelser fra advokater, blant annet om reglenes virkeområde i forhold til ulike tjenester som advokatene tilbyr. Justisdepartementet fant at det var behov for en veiledning og påtok seg ansvar for å utarbeide denne. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide utkast til veiledning. Gruppen ledes av Anne-Mette Dyrnes. Henrik Horn er gruppens sekretær. Gruppen består ellers av rådgiver Dag Eriksen, Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, politiadvokat Else-Cathrine Lund, ØKOKRIM, advokat Kjeld Thore Nørgaard, Den norske Advokatforening og rådgiver Svein Hagen, Kredittilsynet. Gruppen startet sitt arbeid i august og hadde til sammen tre møter høsten 2004. Våren 2005 ble det avholdt et møte. Gruppen avga sitt utkast våren 2005. Det var fra dissens om enkelte spørsmål som gjelder rekkevidden av regelverket. Ved avslutningen av prosjektet er arbeidet med advokatveiledningen ikke sluttført.

Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet - EMØK

Atle Roaldsøy har samarbeidet med EMØK om spørsmål som gjelder oppfølging av handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet. I den forbindelse har han deltatt på flere av utvalgets møter.

Høringer, talepunkter, henvendelser, mv

Prosjektets medarbeidere har utarbeidet en lang rekke bidrag til høringsuttalelser. Notater og talepunkter har vært avgitt i en rekke saker. Dessuten har vi bidratt med å utrede policyspørsmål.

Prosjektet – særlig Eva Joly – får fortsatt mange henvendelser som prosjektet ikke kan gjøre noe med, enten fordi de ligger utenfor vårt arbeidsområde, fordi de gjelder enkeltsaker eller fordi prosjektet rett og slett ikke har kapasitet. Henvendelsene må likevel besvares, hvilket har vært en relativt arbeidskrevende oppgave.

I forbindelse med den økte aktiviteten internasjonalt har det også kommet et økende antall forespørsler til prosjektets medarbeidere om å bidra som foredragsholdere, levere tekstbidrag, delta i evalueringer eller andre aktiviteter knyttet til arbeidet i internasjonale organer som FN, Europarådet, OECD og FATF. Kapasitetshensyn har ikke gjort det mulig å svare positivt på alle slike henvendelser. Antallet henvendelser indikerer at prosjektet har lykkes i å profilere Norge sterkere enn tidligere i internasjonale fora som arbeider med tiltak mot korrupsjon og hvitvasking. Blant annet av hensyn til Norges omdømme, bør det legges til rette for norsk deltakelse i slike sammenhenger også i fremtiden.

Annet

I juni mottok prosjektet v/ Atle Roaldsøy og Henrik Horn besøk av tjenestemenn fra den nederlandske spesialenheten for etterforskning av korrupsjon, Riijksrecherche. Gjestene fikk blant annet orientering om de norske straffebestemmelsene mot korrupsjon og Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

Henrik Horn og Anne-Mette Dyrnes deltok på PWCs frokostseminar om amerikansk korrupsjonslovgivning den 1. februar.

Prosjektet har fått i oppdrag å sammenligne de internasjonale utviklingsbankenes anti korrupsjonsstrategi. Arbeidet er påbegynt av Henrik Horn, men ikke sluttført.


Priser, hedersbevisninger til Eva Joly

Eva Joly mottok Frode Jakobsen-prisen i København 22. mai. Prisen utdeles årlig til personer som har utvist personlig mot i samfunnets interesse. Prisen er en skulptur i glass.

Avslutning

Til tross for at prosjektet i 2005 gikk inn i sitt siste år, ble innsatsen som det fremgår, betydelig. Året ble likevel til en viss grad preget av at deltakerne begynte å se seg om etter andre oppgaver. Førstekonsulent Unn Torgersen sluttet 31. mai. Den 11. mai begynte Marthe D. Stabell i den midlertidige stillingen som konsulent. Henrik Horn sluttet også 31. mai. Anne-Mette Dyrnes ble utnevnt til lagdommer og tiltrer denne stillingen den 1. september. I denne situasjonen med tendens til oppløsning ble det besluttet å fremskynde avslutningen av prosjektet til 1. september. Eva Joly begynner i Norad i 60 % stilling som spesialrådgiver den 1. september. Marthe D. Stabell begynner også i Norad i et 6 måneders engasjement som konsulent (fulltid). Atle Roaldsøy fortsetter i Justisdepartementet og viderefører prosjektets internasjonale oppgaver i FATF og GRECO – begge steder som delegasjonsleder. Det vises for øvrig til prosjektets sluttrapport.