Autorisasjon til leger og tannleger utdannet i Polen

Varslede endringer i den polske medisin- og tannlegeutdanningen har skapt en usikkerhet om hvorvidt den polske lege- og tannlegeutdanningen (medisin og odontologi) i fremtiden vil gi rett til autorisasjon i Norge. Det polske helsedepartementet har overfor Helse- og omsorgsdepartementet foreslått en løsning for de norske lege- og tannlegestudentene i Polen, som Helse- og omsorgsdepartementet slutter seg til. Den norske og den polske helseministeren har undertegnet en felles erklæring som bekrefter løsningen.

Løsningen innebærer at leger og tannleger utdannet i Polen nå kan få autorisasjon i Norge uten å måtte gjennomføre turnus eller annen veiledet praksis etter å ha fullført utdanningen og tatt eksamen ved et polsk lærested. Disse må legge frem et sertifikat fra polske helsemyndigheter som bekrefter at utdanningen er i samsvar med EUs yrkes- kvalifikasjonsdirektiv og at sertifikatet likestilles i Polen med annen dokumentasjon som direktivet krever. Sertifikatet kommer i tillegg til dokumentasjon på at utdanningen er fullført (diplomet). Ordningen trer i kraft straks.

Endringene i Polen

Det er et forslag fra de polske helsemyndighetene om å stille krav om praksis (turnus) for leger og tannleger som har skapt usikkerheten blant norske studenter i Polen. Etter forslaget skal det kreves at leger og tannleger skal ha en praksisperiode i etterkant av den eksamen som avsluttes med diplom. Polen hadde et slikt krav tidligere, som ble besluttet opphevet. Det aktuelle forslaget innebærer at kravet skal gjeninnføres. Informasjon fra det polske helsedepartementet tyder på at forslaget vil bli vedtatt og tre i kraft innen kort tid. Det polske helsedepartementet har imidlertid opplyst om at denne endringen bare skal gjelde for leger og tannleger som skal praktisere i Polen.

Sertifikat utstedt av polske myndigheter vil gi rett til autorisasjon

Polske helsemyndigheter uttaler at de vil utstede sertifikater til leger og tannleger med diplom fra polske læresteder. Disse sertifikatene vil bekrefte at utdanningen er i samsvar med EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv og at sertifikatet likestilles i Polen med annen dokumentasjon som direktivet krever. Det polske helsedepartementet opplyser at utdanningen er i samsvar med minstekravene til grunnutdanningen som lege eller tannlege som følger av artikkel 24 eller artikkel 34 i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (2005/36/EF), og at polske helsemyndigheter vil utstede sertifikater som bekrefter dette. Dette gjelder både diplom som allerede er utstedt og diplom som utstedes senere.

Leger og tannleger med et slikt sertifikat vil ha rett til automatisk godkjenning av sine formelle yrkeskvalifikasjoner i Norge og i andre EU-/ EØS-land, i samsvar med direktivet artikkel 21, jf. artikkel 23 nr. 6.

Norsk autorisasjon vil bli gitt med hjemmel i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialist- godkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits § 5 andre ledd.

Legene og tannlegene vil dermed kunne få autorisasjon uten først å ha gjennomført turnus eller annen veiledet praksis etter eksamen. Det polske helsedepartementet bekrefter at den polske lege- og tannlegeutdanningen gir tilstrekkelig praktisk opplæring, og oppfyller minimumskravene i direktivet på dette området. For de som ikke har til hensikt å praktisere yrket i Polen, vil det ikke være nødvendig å ta statseksamen i Polen. Studenter som ønsker det, kan likevel ta denne eksamenen på engelsk.

Søknad om sertifikat

Studenter med diplom fra et polsk lærested som viser at de har fullført grunnutdanningen i medisin eller odontologi, må søke de polske helsemyndighetene om å få utstedt sertifikatet. Søkeren må legge frem dokumentasjon på gjennomført utdanning fra et polsk lærested (diplom).

Søknaden sendes til det polske kontoret for lege- og tannlegesaker (Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa). Helse- og omsorgsdepartementet har blitt opplyst om at saksbehandlingstiden for disse søknadene vil være kort. Det må betales et mindre gebyr.

Helsedirektoratet kan gi nærmere informasjon om søknadsprosessen.

Med vennlig hilsen

Kari Sønderland (e.f.) ekspedisjonssjef
Elisabeth Salvesen avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:

- Kunnskapsdepartementet
- Utenriksdepartementet