Forskrift om båndtvang for hund på Svalbard

Fastsatt ved kgl.res. 28. juni 2002 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 35 og lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).

Forskriftens formål er å beskytte mennesker og fauna på Svalbard mot hund som går løs.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov