Barnetrygdloven

Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven)

Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser