§ 13 - Ikrafttredelse av endringer i barnetrygdloven § 13 og kontantstøtteloven § 11

Saksnr. 200602755 EP KKF
Dato: 26.05.2006

 

Ikrafttredelse av endringer i barnetrygdloven § 13 og kontantstøtteloven § 11


Det vises til brev 27. mars 2006.

Vi deler Barne- og likestillingsdepartementets syn på tolkningen av ikrafttredelsesbestemmelsen ved endringen av barnetrygdloven § 13 og kontantstøtteloven § 11. Dette synet er i tråd med den alminnelige vurderingen av denne typen overgangsspørsmål.

I brevet hit blir Lovavdelingen videre bedt om å vurdere om det er mulig å la de nevnte lovendringene omfatte også tilfeller der det på ikrafttredelsestidspunktet er foretatt trekk i løpende ytelser, ved å fastsette dette i forskrift med hjemmel i barnetrygdloven § 24 og kontantstøtteloven § 24.

Kontantstøtteloven § 24 gir departementet hjemmel til å gi ”forskrifter til gjennomføringen av bestemmelsene i denne loven” og barnetrygdloven § 24 gir departementet hjemmel til å gi ”forskrifter om gjennomføring av denne loven”. Begge forskriftshjemlene er generelle og gir kompetanse til å gjennomføre lovenes bestemmelser. Om bestemmelsene skulle gi hjemmel til å i forskrift endre endringslovens virkningstidspunkt, ville dette etter vårt skjønn måtte ha langt klarere forankring i ordlyden i hjemmelsbestemmelsene.

Etter vårt syn gir ingen av bestemmelsene derfor hjemmel til i forskrift å bestemme at også trekk foretatt før ikrafttredelsen av lovendringen skal være omfattet av endringen.

Vi ser det videre som åpenbart at man ikke kan fastsette derogerende bestemmelser i et rundskriv.