BarnUnge21-strategien

Rapport utarbeidet for Barne- og familiedepartementet

Et godt kunnskapsgrunnlag om barn og ungdoms oppvekst- og levekår er viktig. Barne- og familiedepartementet har derfor, i samarbeid med berørte departementer, tatt initiativ til å få utviklet en BarnUnge21-strategi på forskningsområdet utsatte barn og unge. Målet med strategien er å skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge.

I 2019 ble det nedsatt en bredt sammensatt strategigruppe som fikk ansvar for å utarbeide strategien, med Forskningsrådet som sekretariat. I mandatet ble strategigruppen bedt om å legge opp til en bred prosess og inkludere alle relevante aktører.

BarnUnge21-strategien "Ut av blindsonene. Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge" ble 3. februar 2021 overlevert statsminister Erna Solberg (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).  

BarnUnge21-strategien (PDF)