Behovet for en eventuell tredje rullebane ved Oslo Lufthavn, Gardermoen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/1401- MF

27.03.06

Høring av utredning om behovet for en eventuell tredje rullebane ved Oslo Lufthavn, Gardermoen

Oslo Lufthavn AS’ (OSL) egen lufthavnplan fra 4. desember 2002 konkluderer med at OSL vil få behov for en tredje rullebane ”henimot år 2030”. Selv om lufthavnplanen ble utarbeidet gjennom en bred prosess, hvor de berørte fikk anledning til å uttrykke sitt syn på saken, var det flere instanser som var kritiske til de forutsetningene som var lagt til grunn for planen da den senere ble sendt på høring.

Senere har både Akershus fylkeskommune og Ullensaker kommune innledet arbeid med hhv. en fylkesdelplan og en kommunedelplan for Gardermoenområdet. Etter det Samferdselsdepartementet er kjent med, har lufthavnplanens mangel på legitimitet vært et usikkerhetsmoment som vanskeliggjør planarbeidet.

På denne bakgrunn mente Samferdselsdepartementet det var ønskelig å innhente en alternativ utredning av følgende to spørsmål:

  1. Vil det i fremtiden oppstå behov for en tredje rullebane på Oslo Lufthavn, Gardermoen?
  2. Dersom det første spørsmålet besvares bekreftende; når vil i så fall behovet for en tredje rullebane oppstå?

Etter at det var arrangert anbudskonkurranse, ble utredningsoppdraget tildelt Norconsult AS. Norconsult har benyttet et tysk foretak med spesialkompetanse til å foreta alternative vurderinger av kapasiteten på OSLs eksisterende rullebanenett.

Norconsults endelige utredning kan lastes ned her

Samferdselsdepartementet ønsker med dette å innhente høringsinstansenes merknader til utredningen. Merknadene må sendes departementet innen onsdag 21. juni 2006.

Høringsinstanser som ikke har mulighet til å laste ned utredningen fra internett, eller som har andre spørsmål, kan henvende seg til Morten Foss på telefon 22 24 82 50.

På grunnlag av det samlede kunnskapsgrunnlaget i Norconsults utredning og OSLs lufthavnplan, merknadene fra høringsinstansene og tidligere mottatte synspunkter fra berørte instanser, vil departementet ta stilling til hva som må gjøres for å sikre en forsvarlig arealforvaltning rundt Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Med hilsen

Signe Moe e.f.


Morten Foss

Akershus fylkeskommune
Akershus reiselivsråd
Avinor AS
Bellona
Eidsvoll kommune
Flyselskapenes Landsforening
Forsvaret Sessvollmoen
Forsvarsbygg region Østlandet
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Gardermoen Flystasjon
Gjerdrum kommune
Hedmark fylkeskommune
Innovasjon Gardermoen
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartstilsynet
Miljøverndepartementet
Nannestad kommune
Natur og Ungdom
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges Naturvernforbund
Oslo Lufthavn AS
Oppland fylkeskommune
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
SAS Braathens AS
Statens Forurensningstilsyn
Ullensaker kommune
Widerøes Flyveselskap ASA
Øvre Romerike Utvikling