Høyring - Berg-utvalet

Rapporten, høyringsbrev, høyringsinstansar etc.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 15.06.2000

Vår ref.: 99

Til høringsinstansene

 

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

   

99/

29.02.00

 

ALMINNELIG HØRING AV NOU 2000: 5 "MELLOM BARKEN OG VEDEN"

Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet innbyr med dette til alminnelig høring av innstillingen fra Berg-utvalget, NOU 2000: 5 "Mellom barken og veden", som ble lagt fram 6. mars 2000.

Departementet ber om at høringsuttalelsene disponeres i samsvar med punktene nedenfor.

Utvalget har drøftet ulike tilnærminger til problemet. Departementet er interessert i tilbakemeldinger på de ulike løsningsforslagene.

De viktigste konklusjonene i utredningen er:

 1. Det defineres et selvstendig mellomnivå, benevnt fagskoleutdanning, organisert under en egen lov.
 2. Departementet er interessert i å få drøftet hovedvalgene og strategien som utvalget har falt ned på.

 3. Det foreslås følgende kriterier for offentlig godkjenning av fagskoleutdanninger:
 • Utdanningen skal enten være yrkesrettet eller rettet mot andre samfunnsbehov. Det må også legges vekt på den enkeltes personlige utvikling og individuelle kompetanse.
 • Det skal være dokumentert at det er et behov for utdanningen.
 • Inntakskravet skal være fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.
 • Utdanningens sluttkompetanse skal tilsvare minst ett år fulltids opplæring. Utdanningen skal ikke være lengre enn tilsvarende to år fulltids opplæring.
 • Utdanningen skal føre fram til et sluttdokument, vitnemål eller beskrivelse av opplæringen.
 • Utdanningen skal kunne moduloppbygges og være tilrettelagt for fleksibel opplæring. Modulene skal tilsvare minst tre måneders fulltids opplæring.
 • Utdanningen skal være vesentlig forskjellig fra den som gis i videregående opplæring, men den kan være påbygning på slik opplæring.
 • Utdanningen skal være bygd opp på en slik måte at den kan vurderes i forhold til høgre utdanning.
 • Den som driver utdanningen, må forplikte seg til å følge de ordninger for godkjenning, evaluering og kvalitetssikring som gjelder.

3. Det foreslås følgende styringsstruktur for fagskoleutdanningene:

 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet skal ha systemansvaret og ansvaret for forvaltningen av dette utdanningsområdet.
 • Det opprettes et nasjonalt råd som skal være et strategisk rådgivende organ for departementet når det gjelder utdanningspolitiske og overordnede faglige spørsmål som berører utdanningsfeltet. Det nasjonale rådet oppnevnes av regjeringen etter forslag fra parter eller organisasjoner som har interesse i utdanningsområdet.
 • Det opprettes fagråd som, etter nærmere bestemmelser, skal styre og kvalitetssikre utdanningene innenfor sine fagområder. Fagrådene oppnevnes av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet etter forslag fra parter eller organisasjoner som har interesse i fagområdet.
 • Den enkelte tilbyder har ansvar for sine tilbud.
 1. Utvalget har vurdert ulike former for lovtilknytning og presenterer fire alternative

løsninger:

 • løsning 1 har som utgangspunkt minst mulig endring
 • løsning 2 tar sikte på innpassing i bl.a. voksenopplæringsloven og/eller folkehøgskoleloven
 • løsning 3 tar sikte på innpassing i opplæringsloven og universitets- og høgskoleloven
 • løsning 4 tar sikte på én lov med utgangspunkt i lov om teknisk fagskole

Utvalget foreslår at det utarbeides egen lov for fagskoleutdanninger og forskrift for kvalitetssikring (løsning 4).

5. Det foreslås at staten tillegges det økonomiske ansvaret for fagskoleutdanningene:

 • offentlige tilbydere får statlig finansiering per student
 • private tilbydere får støtte etter privatskoleloven per student
 • studenter i offentlige tilbud skal ha gratis studieplass

- studenter i private tilbud må betale en andel av kostnadene ved utdanningen

- studenter i fagskoleutdanningene får rettigheter i lånekassen i inntil 3 år

- godkjenningsordningen som gjelder rett til å søke utdanningsstøtte avvikles

 1. Departementet er i tillegg interessert i å få kommentarer og synspunkter på forhold som

ikke er omtalt i utredningen, men som er av interesse.

Høringsinstansene står fritt til å innhente kommentarer fra underliggende etater/medlemsorganisasjoner.

NOU 2000:5 "Mellom barken og veden" følger vedlagt.

Offentlige etater kan få flere eksemplarer ved henvendelse til:

Statens forvaltningstjeneste

Informasjonsforvaltning

Postboks 8169 Dep

0032 OSLO

e-post: ste-bestilling@ft.dep.no

Andre kan henvende seg til:

AkademikaAS

Avdeling for offentlige publikasjoner

Postboks 8134 Dep

0033 OSLO

Telefon 22 11 67 70

Telefaks 22 42 05 51

Grønt nummer 800 80 960

Utredningen finnes også på Internett:

www.dep.no/kuf/publ/noupubl.html

Frist for svar på høringen settes til 15. juni 2000. Vi ber om at høringsuttalelsene også sendes i maskinlesbar form.

Med hilsen

Petter Skarheim e.f.

ekspedisjonssjef

Arild Thorbjørnsen

avdelingsdirektør

Vedlegg