Høring - beskatningshjemmel for utenlandske personer og selskap som deltar i mineralvirksomhet, utnytter fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om innføring av en begrenset skatteplikt for utenlandske personer og selskaper som deltar i mineralvirksomhet, utnytter fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.05.2022

Vår ref.: 21/217

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om innføring av en begrenset skatteplikt for utenlandske personer og selskaper som deltar i mineralvirksomhet, utnytter fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel. Forslaget gjennomføres ved endringer i skatteloven § 2-3. Ved utformingen av beskatningshjemlene er det tatt utgangspunkt i petroleumsskatteloven. Skatteplikten vil omfatte enhver utenlandsk person eller aktør som deltar i aktivitet i tilknytning til de aktuelle virksomheter, herunder ulike former for hjelpevirksomhet.  

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 21. mai 2022. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Stig Sollund  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                              Andreas Strømnes
                                                                              rådgiver

 

Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet
Miljødirektoratet
Norges Bank
Norges vassdrags- og energidirektorat
Oljedirektoratet
Oljeskattekontoret
Skattedirektoratet
Aker ASA
AS Norske Shell
Den norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Equinor ASA
Forum for marine mineraler
Handelshøyskolen BI
Horisont Energi AS
Kystrederiene
Landsorganisasjonen i Norge
Magnora
Norges Handelshøyskole NHH
Norges Fiskarlag
Norsk Bergindustri
Norsk olje og gass
Norsk petroleumsforening
Northern Lights JV DA
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Petoro AS
TechnipFMC
TotalEnergies EP Norge AS
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Vår Energi AS