Brannstudien

Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) ga 5. oktober 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å opprette og lede en arbeidsgruppe som skulle se på brann- og redningsvesenets organisering og ressurser. Oppdraget er forankret i stortingsmeldingen Samfunnssikkerhet (Meld. St. 29 (2011-2012)).

Arbeidsgruppens hovedoppgave har vært å utrede hvordan de samlede ressursene som blir benyttet i brann- og redningsvesenene i dag, kan benyttes best mulig og i samhandling med andre beredskapsaktører for å nå de nasjonale målene i St.meld. nr. 35 (2008–2009) Brannsikkerhet:

  • Færre omkomne i brann
  • Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier
  • Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner
  • Styrket beredskap og håndteringsevne
  • Mindre tap av materielle verdier

Les Brannstudien (pdf)