Brev av 13.10.1982

Panthavergaranti fra brannforsikrings-selskapene

Til samtlige over- formynderier
Vår ref (bes oppgitt ved svar) 9081/82 A-B MA/ck
Dato13.10.82

Panthavergaranti fra brannforsikringsselskapene

En viser til tidligere utsendt panthavergaranti m.v. og oversender vedlagt revidert panthavergaranti, kommentar til panthavergarantien samt en oversikt over de selskaper som står tilsluttet ordningen, alt mottatt fra Norges Forsikringsforbund.

Forsikringsforbundet har opplyst at de vesentligste endringer i forhold til gjeldende ordning er:

-Beløpsbegrensningen er hevet til 1.5 mill. kroner (punkt 3.1).

-Garantien gjelder bygningsforsikring på best oppnåelige vilkår (punkt 3).

-Garantien omfatter også løsøre som er pantsatt sammen med den faste eiendom (punkt 3).

-Kvittering for betalt forsikringspremie sidestilles med egenerklæringen (punkt 3.2).

-Pensjonskasser underlagt Forsikringsrådets kontroll og finansieringsselskaper med konsesjon skal også kunne nyte godt av panthavergarantien (punkt 2).

De øvrige endringer som er foretatt innebærer bare en avklaring og presisering av teksten.

Forsikringsforbundet har videre opplyst at samtlige selskaper som tegner brannforsikring i Norge har undertegnet erklæringen, bortsett fra generalagenturet for Fõrsãkringsaktiebolaget Fennia, Helsingfors.

Etter fullmakt

Kåre Løkkum
byråsjef

Magnulf Aurvåg
førstekonsulent

Saksbehandler: M. Aurvåg

Panthavergaranti

1 Formål

Denne garanti trer i stedet for forsikringsattester for fast eiendom med lånetakst 1,5 mill. kroner eller lavere og sikrer panthaver på nedenstående vilkår erstatning selv om pantets eier har unnlatt å tegne eller holde ved like forsikringen. Panthavers rettigheter etter denne garantien kommer i tillegg til det som er fastsatt i Forsikringsavtaleloven.

2 Hvem garantien gjelder for

Garantien gjelder til fordel for norske forretnings-, spare- og statsbanker, kredittforeninger, hypotekforeninger, forsikringsselskaper, overformynderier, finansieringsselskaper med konsesjon samt pensjonskasser underlagt Forsikringsrådets tilsyn. Garantien kan også gjøres gjeldende til fordel for andre kredittinstitusjoner etter avtale med Norges Forsikringsforbund.

3 Garantiens innhold

Panthaver med tinglyst kontraktspant i bygning og løsøre som er pantsatt sammen med den faste eiendom anses til enhver tid sikret som om bygningsforsikring på best oppnåelige vilkår og brannforsikring på løsøre var ikraft, dersom vilkårene i pkt. 3.1 - 3.3 nedenfor er oppfylt ved lånets utbetaling:

3.1

Den faste eiendoms låneverdi må ikke overstige 1,5 mill. kroner i henhold til lånetakst avholdt i de siste tre år før utbetalingen. Mangler takst, legges forsikringssummen for bygning ved lånets utbetaling til grunn.

3.2

Pantets eier skal ha avgitt skriftlig erklæring om at eiendommen er, eller vil bli, holdt løpende forsikret i et av de selskaper som har undertegnet avtalen. Erklæringen gis på blankett godkjent av Norges Forsikringsforbund og skal -følge pantobligasjonen ved senere overdragelse. Ved overdragelse av pantobligasjoner utstedt før 1. juni 1980 trer den tidligere forsikringsattest i stedet for egenerklæringen. Forbundet kan godkjenne at egenerklæringen blir trykt i pantobligasjonen. Kvittering for betalt forsikringspremie vedrørende pantobjektet er jevnstilt med egenerklæring og har samme virkning som denne.

3.3

Pantobligasjonen inneholder bestemmelse om at unnlatt brannforsikring er mislighold som medfører at lånet i sin helhet kan kreves tilbakebetalt.

4 Krav etter garantien

Krav etter garantien kan rettes til det selskap som sist hadde gyldig forsikring for eiendommen. Dersom forsikring ikke har vært tegnet, rettes kravet til det selskap som er oppgitt i egenerklæringen. Ved utbetaling trer selskapet inn i panthavers rettigheter.

5 Oppsigelse av garantien

5.1 Denne panthavergaranti kan sies opp med virkning for pantekrav som overtas eller tinglyses senere enn en måned etter oppsigelsen.

5.2 For det enkelte pantekrav kan garantien tilbakekalles med 3 måneders varsel dersom forsikringen er trådt ut av kraft.

Ikrafttredelse

Denne panthavergaranti har gyldighet fra 1.oktober 1982 kl. 00.00.

SD/el

16.8.1982

Kommentar til forsikringsselskapenes panthavergaranti

1. Formål

Meningen med den generelle panthavergaranti er å forenkle saksbehandlingen både for skadeforsikringsselskapene og for låneinstitusjonene. Garantien dekker de fleste ordinære utlån med pant i fast eiendom (bygning) og gjør det unødvendig å innhente forsikringsattest for hvert enkelt panteforhold. Det er visse begrensninger og betingelser knyttet til ordningen. Disse kommenteres nedenfor.

For panterettigheter som ikke dekkes av den generelle garanti vil det fortsatt utstedes individuelle forsikringsattester.

2. Hvem garantien gjelder for

Garantien er begrenset til profesjonelle kredittinstitusjoner. Dette er gjort for å ha sikkerhet for at det er gjennomført en tilfredsstillende vurdering av låneforholdet.

3. Garantiens innhold

Av innledningen til pkt. 3 følger tre begrensninger:

(1).Garantien gjelder bare kontraktspant (avtalepant). Kreditor med legalpant eller utleggspant må derfor innhente forsikringsattest på vanlig måte. Unntaket er begrunnet i ønsket om at det skal ligge en ordinær kredittvurdering til grunn for låneforholdet og pantesikringen.

(2).Garantien gjelder panterett i bygning på selveier/festet grunn samt løsøre som måtte være pantsatt sammen med den faste eiendom. Skog og avling på rot er således unntatt. Långivere med panterett i ungskog som kreves brannforsikret, må innhente individuell forsikringsattest.

(3). For å gå inn under garantien må panteretten være tinglyst - dvs. dagbokført - før skaden oppstår. Denne begrensning er neppe av vesentlig betydning siden lånebeløpet normalt ikke stilles til debitors rådighet før pantobligasjonen er sendt til tinglysning.

Om garantiens innhold heter det at panthaver "anses til enhver tid sikret som om bygningsforsikring på best oppnåelige vilkår og brannforsikring på løsøre var ikraft". "Best oppnåelige vilkår " må ses i forhold til den skadde bygning. I utgangspunktet legges derfor avgjørende vekt på den forsikringsavtale som løper på skadetidspunktet, med mindre forsikringssummen åpenbart er utilstrekkelig i forhold til den faktiske verdi eller vilkårene er vesentlig dårligere enn det som er vanlig for bygning av denne kvalitet. Løper ikke gyldig forsikring, skal forsikringssum og vilkår fastsettes på grunnlag av verdi før skaden inntraff og i henhold til vanlig forsikringspraksis.

I de tilfelle hvor det i hele forsikringstiden kun har foreligget en ren brannforsikring, vil garantien være begrenset til å gjelde erstatning etter vilkårene for denne forsikring.

I punkt 3.1 - 3.3 stilles det ytterligere tre krav for at garantien skal gjelde. Det første gjelder pantobjektets verdi og innebærer at for panterettighet i eiendom med høyere lånetakst enn 1,5 mill. kroner, må det fortsatt innhentes individuell forsikringsattest som blir å behandle etter de gamle regler. Verdibegrensningen er begrunnet i at rasjonaliseringsgevinsten ved stigende bygningsverdier antas å bli for liten i forhold til de økonomiske forpliktelser etter carantien. Forsikringsselskapene har derfor begrenset garantien til det store antall små og mellomstore eiendommer.

3.1 Takst. Det knyttes ingen spesielle betingelser til taksten bortsett fra at den ikke må være over tre år gammel når lånet utbetales. Når det ikke stilles andre krav til taksten, er det fordi man regner med at panthaver selv vil stille kvalitetskrav til taksten som grunnlag for utbetaling av lånet.

3-års-kravet innebærer ikke at taksten må fornyes hvert tredje år. Verdibegrensningen gjelder ved lånets utbetaling. At låneobjektet senere stiger i verdi spiller ingen rolle.

Dersom lånetakst ikke foreligger, legges forsikringssummen til grunn. Er forsikringssummen ved lånets utbetaling 1,5 mill. kroner eller lavere, faller pantekravet inn under garantien.

Forhøyelse av lånet regnes som nytt lån. Ny takst må da innhentes hvis den gamle er mer enn 3 år. Dette er selvsagt ikke nødvendig hvis bygningens forsikringssum ikke overstiger 1,5 mill. kroner.

3.2 Egenerklæringen. Som oftest er det debitor (låntakeren) som eier pantet og som derfor står som pantsetter. I disse tilfelle er det han som skal underskrive egenerklæringen. Dersom det unntaksvis er en annen enn debitor som stiller pantet, er det pantets eier -pantsetteren - som skal undertegne egenerklæringen. Dersom det foreligger sameie, er det tilstrekkelig at en av sameierne undertegner egenerklæringen. Ved felleseie skal egenerklæringen undertegnes av den ektefelle som har tinglyst hjemmel til eiendommen.

Vedlagt følger et mønster for pantsetters egenerklæring. Dette er uforandret.

Kredittinstitusjonen må selv trykke formular for egenerklæring basert på vedlagte mønster. Det kan gjerne gjøres tilføyelser som anses nødvendig av interne grunner -herunder påføring av kredittinstitusjonens navn og emblem -men det er en viktig forutsetning at blanketten er konkurransemessig nøytral hva angår forsikringsforholdet. Navn eller emblem til et skadeforsikringsselskap må derfor ikke forekomme i den trykte blankett, bortsett fra de tilfelle hvor skadeforsikringsselskapet selv står som långiver. Livsforsikringsselskap som bærer samme navn og bruker felles emblem med et skadeforsikringsselskap kan selvsagt merke sine blanketter, men det må klart fremgå at det er livselskapet som utsteder blanketten.

Forbundet kan godkjenne at egenerklæringen blir trykket i pantobligasjonen, men forutsetningen er i så fall at erklæringen ikke inngår i den ordinære tekst, men fremstår som et særskilt tillegg som skal undertegnes separat.

Overdras obligasjonen, følger egenerklæringen med og innebærer at ny panthaver er sikret.

Individuelle forsikringsattester for pantobligasjoner utstedt før 1. juni 1980 har fortsatt gyldighet, og for disse pantobligasjoner eksisterer ingen egenerklæringer. Det samme gjelder for pantobligasjoner utstedt før 1. oktober 1982 og hvor pantobjektets lånetakst for fast eiendom er over 1 mill. kroner, men under 1,5 mill. kroner. Panthavers rettigheter for disse forhold reguleres av Forsikringsavtalelovens bestemmelser og tidligere utstedte forsikringsattester.

Blir derimot en slik pantobligasjon overdratt, følger forsikringsattesten med og har da samme funksjon som egenerklæringen. Forholdet faller da inn under panthavergarantien under forutsetning av at betingelsene for øvrig foreligger.

Hvis det ikke er utstedt forsikringsattest, må egenerklæring innhentes.

Kvittering for betalt forsikringspremie vedrørende pantobjektet er jevnstilt med egenerklæring. Denne bestemmelse er inntatt av hensyn til forretningsbankene og er ikke en oppfordring til andre brukere om å legge om sin praksis. Det forutsettes at forretningsbankene på lengre sikt vil gå over til bruk av egenerklæringen i pantobligasjonen.

3.3 Bestemmelsen om mislighold. Så langt det er brakt på

det rene, inneholder alle trykte pantobligasjoner en tekst

som tilfredsstiller kravet i pkt. 3.3. Formuleringene varierer

noe,og det vil på sikt være ønskelig med lik tekst i alle

pantobligasjoner.

4. Krav etter garantien.

Vanligvis er det ikke vanskelig å finne frem til det aktuelle forsikringsselskap etter at en skade har funnet sted. Hvis forsikringen er ute av kraft, vil normalt eieren - eller noen på hans vegne - kunne opplyse hvor eiendommen sist var forsikret. Er det tvil om hvilket selskap som sist hadde forsikringen, eller tvil om eiendommen i det hele tatt har vært forsikret, kan panthaver henvende seg til det selskap som er oppgitt i egenerklæringen.

Økonomisk sett er det likegyldig for selskapene hvilket av dem som gjør opp skaden, idet det skjer en utligning av krav dekket etter garantien.

5. Oppsigelse av garantien

5.1. Panthavergarantien kan trekkes tilbake med en måneds varsel. Dette vil skje dersom selskapene finner at erstatningene etter garantien blir vesentlig større enn den oppnådde rasjonaliseringsgevinst. Tilbakekallet vil i så fall bare gjelde fremtidige pantekrav. Lån som er utbetalt mens garantien var ikraft, vil selvfølgelig fortsatt være garantert så lenge pantekravene består, med mindre långiver har mottatt oppsigelse for det enkelte engasjement, se nedenfor.

5.2. I spesielle tilfelle vil selskapene fortsatt ha mulighet til å fri seg fra forpliktelsen ved individuell oppsigelse. Men selskapene har gitt avkall på 1 måneds fristen som fastsettes i Forsikringsavtaleloven. Dette betyr at panthaver har 3 måneder på seg til å sørge for at debitor tegner forsikring eller tilbakebetaler lånet. Skjer ingen av delene, bør panthaver for egen regning tegne forsikring for sin panthaverinteresse.

Etter individuell oppsigelse kan låneforholdet ikke på ny bringes inn under garantien ved ny egenerklæring fra debitor eller pantsetter. I disse tilfelle må panthaver innhente individuell forsikringsattest.

Etter avtalen mellom forsikringsselskapene vil varsling av panthaver bare bli benyttet der det er spesiell grunn til å tro at forsikringen ikke vil bli holdt ved like. Ved overføring av forsikring fra ett selskap til et annet, vil panthaver normalt ikke bli varslet.

Vedlegg.

SD/el

16.8.1982

Panthavergarantien er undertegnet av følgende norske selskaper og utenlandske selskapers generalagenturer:

Norske selskaper:

-Agder Assuranseselskap A/S Oslo

-Arendal Forsikringsselskab A/S, Arendal

-Forenede Skadeforsikring A/S, Trondheim

-Gjensidige-gruppen (dvs. Gjensidige Norsk Skadeforsikring,

-Oslo, og lokale gjensidige brannkasser tilsluttet gruppen).

-A/S Haugesund Sjøforsikringsselskap, Haugesund

-Det norske Forsikringsaktieselskab Heimdal, Oslo

-Aktieselskabet industriforsikring, Oslo

-Forsikringsaktieselskapet Land og By, Drammen

-Norden Skadeforsikring A/S, Bærum

-Forsikringsselskapet Norge A/S, Drammen

-Norges Brannkasse - Gjensidig skadeforsikringsselskap, Oslo

-Norges Jernbanefunksjonærers Gjensidige Brannkasse, Oslo

-Norsk Kausjon Forsikringsaksjeselskap, Oslo

-Forsikringsaksjeselskapet Polaris-Norske Sjø, Oslo

-Protector Norsk Forsikringsaksjeselskap, Oslo

-Forsikrinsaktieselskapet Samvirke, Oslo

-Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap, Oslo

-Stavanger Forsikringsselskap A/S, Stavanger

-.Forsikrings-Aksjeselskapet Storebrand, Oslo

-Forsikringsselskapet Tor A/S, Tromsø

-Trygd Norsk Forsikringsaktieselskap, Ålesund

-Forsikrings-Aksjeselskapet Vega, Oslo

-Forsikringsaktieselskapet Vesta, Bergen

-Forsikringsselskapet Østlandet, Gjensidig, Hamar

Utenlandske selskaper med generalagentur:

-Ansvar, Aksjeselskapet Ansvar, Oslo

-Commercial union, Sev. Dahl, Oslo

-Guardian Royal Exchange, C. Tennant Sons, Oslo

-Nye Danske Lloyd, Kaare Hesselberg, Oslo

-Phoenix Assurance, C. Tennant Sons, Oslo

-Zürich, Tschudi & Eitzen, Oslo

Erklæring

Undertegnede erklærer herved at

…………… ……………..

gnr.bnr.

…………………………………………………………………………………………

adressekommune

* er/vil bli brannforsikret i ........................................…………………………………………………,

og vil bli holdt brannforsikret i norsk selskap eller generalagentur for utenlandsk selskap, så lenge eiendommen tjener som pantsikkerhet. Jeg er kjent med at unnlatt brannforsikring innebærer mislighold av låneavtalen og at lånet kan kreves tilbakebetalt i sin helhet.

Dato:Sted:

*Stryk det som ikke passer………………………………………………………………………………………

Pantsetters underskrift