Brev av 16.10.1996

Overformynderiets kontroll med at verger/ hjelpeverger overholder registrerings- og regnskapsplikten.

Til fylkesmennene, overformynderiene
og kommunerevisorene
Vår ref. 96/2272 A-JG ÅU/smh. (bes oppgift ved svar)
Dato 16.10.1996

Overformynderiets kontroll med at verger/hjelpeverger overholder registrerings- og regnskapsplikten

Justisdepartementet har på bakgrunn av opplysninger fremkommet bl a i media funnet grunn til å minne om og presisere at overformynderiets viktigste oppgave er å føre tilsyn med vergene/hjelpevergene og ha ansvaret for forvaltningen av den verge-/hjelpevergetrengendes formue. Nedenfor følger en orientering om registrerings- og regnskapsplikten ved verge- og hjelpevergemål.

Regisstreringsplikt/oppsetting av status

Ved opprettelse av verge- og hjelpevergemål hvor dette omfatter økonomisk forvaltning må det settes opp en åpningsstatus. For vergemål har lov om umyndiggjøring av 28. november 1898 § 27 fastslått at boet skal registreres og vurderes av den myndighet som foretar registreringsforretninger (skifteretten eller lensmannen). Registreringsforretningen skal sendes vedkommende overformynderi.

Ved opprettelsen av hjelpevergemål følger det av vergemålsloven § 90 d at overformynderiet kan pålegge hjelpevergen snarest mulig å besørge klientens bo registrert og vurdert, og sende registreringsforretningen til overformynderiet. I enkelte tilfelle vil det være tilstrekkelig at registreringen foretas av hjelpevergen. Status bør alltid settes opp ved opprettelsen av hjelpevergemål hvor hjelpevergen på noen måte får innflytelse på klientens økonomi.

REGNSKAPSPLIKT

Bestemmelsene om regnskapsføring for verger/hjelpeverger finnes i vergemålsloven § 77 jf § 90 c, samt Justisdepartementets forskrift av 27.06.1975 § 10.

Så sant vergemålet/hjelpevergemålet ikke omfatter drift av fast eiendom eller annen ervervsvirksomhet kan overformynderiet frita vergen/hjelpevergen for årlig regnskap. Fritakelse bør bare gis i enkle og oversiktlige forhold, og når det gjelder beskjedne beløp. Overformynderiet bør føre en liste over de som er fritatt for årlig regnskapsrapporter. Listen bør gjøres tilgjengelig for revisjonen.

Avleggelse av vergeregnskap skal skje hvert år.

I forskriftens § 10 er det gitt nærmere bestemmelser om regnskapet, men det er ikke gitt spesielle formkrav.

Overformynderiet plikter å informere vergen/hjelpevergen om regler som gjelder vergemålsloven kap 5 (vergens rettigheter og plikter) og regnskapsforpliktelsene etter kap 7. Videre må han spesielt gjøres oppmerksom på at han plikter å holde vedkommende verdier forsikret, jf vergemålsloven § 52.

Revisjon av overformynderiregnskapene utføres av den kommunale revisjon. Fylkesmannen desiserer regnskapene, jf vergemållovens § 90.

Etter fullmakt

Anne K. Herse

underdirektør

Åse Ulvin

rådgiver

Saksbehandler: Å. Ulvin, tlf nr 22 24 54 70 - telefaks 22 24 27 22