Brev til departementene - Den europeiske landskapskonvensjonen - Invitasjon til samarbeid

Departementene

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/0783- 4 P/AMo

18.03.2004

Den europeiske landskapskonvensjonen - Invitasjon til samarbeid

Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i kraft 1. mars 2004. Formålet er å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap og organisere europeisk samarbeid på disse områdene.

Norge ratifiserte konvensjonen 23. oktober 2001 – som det aller første av Europarådets 45 medlemsland. Regjeringen har med dette forpliktet seg til å iverksette konvensjon i Norge. Miljøverndepartementet inviterer nå departementene til å samarbeide om gjennomføringen.

Landskapskonvensjonen berører de aller fleste departementene på en eller annen måte, se konvensjonsteksten som er vedlagt. Innledningsvis framheves betydningen av landskapet, mens det i artikkel 5 og 6 pekes på en rekke konkrete oppgaver. Staten skal bl.a.:

 • integrere landskap i sin politikk på områder som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på landskap (innen næringsutvikling, sosiale forhold, kultur, miljø m.v.)
  • forbedre de faktiske kunnskapene om landskap i Norge
  • utdanne fagfolk og fremme undervisningsopplegg i skoler og universiteter
  • bidra til bevisstgjøring i det sivile samfunnet, private organisasjoner og offentlige etater om hva landskapet betyr
  • etablere prosedyrer som gir publikum, lokale og regionale myndigheter og andre mulighet for å medvirke i utforming og gjennomføring av landskapspolitikken
  • legge til rette for samarbeid over landegrensene på lokalt og regionalt nivå.

I et nordisk forprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd, har vi i samarbeid med Danmark, Finland, Island og Sverige forsøkt å klargjøre felles nordiske utfordringer som egner seg for videre samarbeid. Se "Nordens landskap. Forprosjekt for oppfølging av den europeiske landskapskonvensjonen". Rapporten følger vedlagt. Den finnes også på internett: www.norden.org/pub/miljo/miljo/sk/TN2003550.pdf

Miljøverndepartementet vil arrangere et nordisk seminar høsten 2004. Der ønsker vi bl.a. å få fram ideer og arbeidslinjer til hvordan arbeidet med landskap kan ivaretas gjennom lokal og regional politikk og planlegging, i aktivt samarbeid med lokalbefolkningen og stedlig næringsliv, og styrke kontakten mellom ulike fagmiljøer på dette feltet.

På sentralt statlig nivå ber vi departementene utpeke kontaktpersoner i departement og direktorat som ønsker å delta i drøftinger om hvordan gjennomføringen av konvensjonen bør legges opp nasjonalt. Vi ønsker tilbakemelding senest 15. april 2004, også fra departementer som velger ikke å være med. Deretter vil vi invitere interesserte departementer til videre møter for å konkretisere aktuelle oppgaver og tiltak.

Vi ber også om at departementene gjør innholdet av dette brevet kjent for sine underliggende etater.

Med hilsen
Tom Hoel e.f.
ekspedisjonssjef

Marit Kleveland
avdelingsdirektør

Vedlegg

 • Kopi av miljøvernministerens brev 02.03.2004 til lokale og regionale myndigheter
 • Fakta-ark om konvensjonen
 • Konvensjonstekst i norsk oversettelse
 • "Nordens landskap og den europeiske landskapskonvensjonen". Brosjyre (foreligger på alle nordiske språk og engelsk)
 • "Nordens landskap. Forprosjekt for oppfølging av den europeiske landskapskonvensjonen". Rapport

Kopi:
Riksantikvaren
Direktoratet for naturforvaltning