Oppmodning om styrking av heim-skule-samarbeidet

Regjeringa ønskjer at kommunar og skular styrkjer dialogen mellom foreldre og lærarar slik at dei opplever kvarandre som ei gjensidig støtte og ein ressurs i opplæringa til det einskilde barnet.

For klart å kommunisere kor viktig eit godt samarbeid mellom skule og heim er, ønskjer regjeringa i Stortingsmelding 31 Kvalitet i skolen, at kommunar og skular styrkjer dialogen mellom foreldre og lærarar slik at dei opplever kvarandre som ei gjensidig støtte og ein ressurs i opplæringa til det einskilde barnet.

Les heile brevet til skular i grunnopplæringa, skuleeigarar, rektorar og leiarar av FAU her