Brukervalg i kommunal tjenesteyting - En kunnskapsoppdatering

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Deloitte gjennomført en undersøkelse om brukervalg i kommunal tjenesteyting. Formålet har vært å skaffe oppdatert kunnskap om brukervalg og på bakgrunn av dette utarbeide en rapport og en veileder om temaet.

I 2004 utga departementet veilederen "Frihet til å velge – brukervalg i kommunal tjenesteyting". Veilederen var basert på erfaringene i et nettverkssamarbeid mellom ti kommuner med brukervalg innen helse og omsorg og skole. Å få informasjon om hvilken utvikling som har foregått i løpet av perioden siden den forrige veilederen ble utgitt, innhente erfaringer fra kommuner som har innført brukervalg, samt identifisere hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for innføring av brukervalg, har vært hensikten med oppdraget.

Leveransen er todelt i form av en rapport og en veileder. Dette dokumentet er rapporten og gir en kunnskapsoppdatering om brukervalg, mens veilederen retter seg mot kommuner som ønsker å innføre brukervalg og tematiserer hva som bør avklares, hvilke forutsetninger som bør ligge til grunn samt gir en trinn for trinn beskrivelse av innføringsprosessen.

Brukervalg i kommunal tjenesteyting - en kunnskapsoppdatering (pdf)

Se også veilederen:

Brukervalg i kommunal tjenesteyting - Veileder for kommuner som ønsker å innføre brukervalg