Dekning av advokatutgifter for ofre i utlandet

Norske myndigheter ser svært alvorlig på at nordmenn som har vært utsatt for grove straffbare handlinger i utlandet får mangelfull bistand til advokat. (23.12)

Rett til dekning av ugifter til advokat mv. for ofre som har vært utsatt for voldshandlinger i utlandet

Nordmenn som blir utsatt for straffbare handlinger i utlandet vil i utgangspunktet være avhengig av de rettigheter som eksisterer i vedkommende land.

Dersom du blir utsatt for en voldshandling i utlandet, vil norske utenriksstasjoner blant annet kunne bistå med å skaffe juridisk bistand. De vil imidlertid ikke kunne bistå med å dekke utgiftene til dette. Hva utenriksstasjonene nærmere kan bistå med kan du lese mer om på Utenriksdepartementets hjemmesider.

Ikke alle land har samme ordninger for advokatbistand som Norge. Norske myndigheter ser svært alvorlig på at nordmenn som har vært utsatt for grove straffbare handlinger i utlandet får mangelfull advokatbistand.

Ved spesielt grove straffbare handlinger vil offeret ofte ha krav på å få oppnevnt bistandsadvokat av vedkommende lands myndigheter i forbindelse med en straffesak mot gjerningsmannen. Offeret vil da få bistand fra en advokat fra vedkommende land som kjenner landets prosessregler, språk med mer. Hvis det skulle vise seg å være behov for bistand utover det som dekkes av en slik bistandsadvokatordning, vil slike utgifter kunne dekkes etter lov om fri rettshjelp. Dette vil for eksempel kunne være utgifter til reise og opphold for offeret, for eventuell ledsager, eller utgifter til nødvendig oversettelse av politidokumenter. Nærmere informasjon om ordningen med fri rettshjelp får du ved henvendelse til fylkesmannen i fylket du er bosatt i.

Den norske bistandsadvokatordningen gjelder ikke for saker som behandles i utlandet. Hvis vedkommende land ikke har noen bistandsadvokatordning, og handlingen er så grov at den ville ha gitt rett til bistandsadvokat etter den norske straffeprosesslovgivningen hvis den hadde funnet sted i Norge, vil norske myndigheter dekke bistandsadvokat i saken i medhold av rettshjelpsloven.

Hvis voldshandlingen du er blitt utsatt for ikke er så grov at det gir deg rett til advokatbistand i vedkommende land, vil det i mange tilfeller kunne søkes landets myndigheter om fri sakførsel til for eksempel å fremme erstatningskrav mot gjerningsmannen. En slik rett følger av Haagkonvensjonen om den sivile prosess av 1.3.1954, som fastslår at borgere av enhver stat som har tiltrådt konvensjonen har samme adgang til fri rettshjelp som landets egne borgere. En slik søknad kan enten fremmes direkte overfor vedkommende lands myndigheter, eller via Justisdepartementet.

Voldsoffererstatning ytes som hovedregel bare dersom den skadevoldende handling har funnet sted her i landet, jf. voldsoffererstatningslovens § 2. For å tilkjenne erstatning når den skadevoldende handling har skjedd i utlandet, må det foreligge ”særlige grunner”.

Ved vurderingen av om det foreligger særlige grunner for å tilkjenne erstatning for skader skjedd i utlandet, er det i praksis blant annet lagt vekt på om landet der den skadevoldende handling har skjedd har en tilsvarende erstatningsordning, skadens alvor, om den skadelidte har tilknytning til norsk miljø og om utlandsoppholdet var av lengre eller kortere varighet. Det forutsettes at man primært skal søke å få erstattet sitt tap i det land der den skadevoldende handling har skjedd.

Dersom den straffbare handling har skjedd i et land som er tilsluttet den europeiske konvensjon om erstatning til voldsofre 24.11.1983, har man i praksis lagt til grunn at erstatning primært må søkes i vedkommende land. Du kan lese mer om konvensjonen på Europarådets hjemmesider.

Ved søknad om voldsofferserstatning etter den norske ordningen kan du få dekket bistand til advokat etter rettshjelpslovens § 11 annet ledd. Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til fylkesmannen.Aktuell lenke:

Publisert: 23.12.2004