Dekning av transportkostnader

Naturkatastrofen i Asia - informasjon til berørte

Omfanget og den uoversiktlige situasjonen etter katastrofen i Asia har gjort det nødvendig å vurdere ekstraordinære tiltak blant annet i forbindelse med hjemreise og hjemsendelse.

Naturkatastrofen i Asia – informasjon til berørte

Dekning av transportkostnader

Omfanget og den uoversiktlige situasjonen etter katastrofen i Asia har gjort det nødvendig å vurdere ekstraordinære tiltak bl.a. i forbindelse med hjemreise og hjemsendelse.

Staten dekker i utgangspunktet ikke kostnader som påløper når norske turister kommer i vanskeligheter, blir skadelidende eller omkommer utenlands. Dette må den enkelte selv sørge for gjennom privat forsikring, eller den enkelte/pårørende må bekoste utgiftene selv.

Omstendighetene rundt katastrofen i Asia er helt spesielle. Et høyt antall nordmenn var direkte eller indirekte berørt av en av de største naturkatastrofene i moderne tid. Mange omkom, og for mange andre kunne helsetilstanden raskt ha blitt forverret dersom de ikke hadde fått adekvat behandling. I tillegg var det stor pågang fra nordmenn som ønsket å komme hjem så fort som mulig. Situasjonen gjorde rask transport hjem til Norge nødvendig. De fleste fikk hjemreise med fly skaffet til veie av de skandinaviske turoperatørene. Staten fikk i tillegg satt inn et betydelig antall ekstrafly for de øvrige som trengte hjemreise.

Myndighetene var opptatt av at uskadde og skadde etter katastrofen i Asia skulle kunne komme seg raskt og trygt tilbake til sitt hjemsted, og at omkomne skal få en verdig transport hjem.

De forsikringsordninger som er etablert kommer også til anvendelse i disse tilfellene.

I forbindelse med hjemreise for uskadde, skadde og hjemsendelse av omkomne etter katastrofen i Asia, har norske myndigheter på grunn av den ekstraordinære situasjonen besluttet følgende:

  1. Staten vil, hvor staten har besørget/vil besørge transport, dekke transportkostnader frem til hjemstedet for uskadde, skadde og omkomne etter flomkatastrofen i Asia. Dette er uavhengig av på hvilket tidspunkt de kom/kommer hjem. Uskadde personer som fortsatt er i området må ha særlig godkjenning fra lokal norsk utenriksstasjon for å få dekket transportkostnader hjem.
  1. Staten vil, hvor staten har besørget/vil besørge transport, ikke søke dekket sine transportkostnader overfor enkeltpersoner. Det vil bli et eget etteroppgjør for transportkostnader mellom staten, forsikringsselskaper, flyselskaper, reiseoperatører og eventuelle andre aktører. Enkeltpersoner vil ikke bli trukket inn i dette etteroppgjøret.
  1. Når det gjelder de som reiste hjem utenom den myndighetsorganiserte transporten, vil norske myndigheter være i dialog med både reiselivs- og forsikringsbransjen, flyselskaper og eventuelle andre aktører, med henblikk på å komme fram til en ordning som sikrer at ingen reisende belastes for legitime transportkostnader.
  1. Pårørende som på eget initiativ reiste til katastrofeområdet, vil ikke få dekket transportutgifter av staten. En eventuell dekning av disse utgiftene må tas opp direkte med forsikrings- og/eller reiseselskapene.
  1. Tap av eiendeler, eller utgifter til gjenanskaffelse av eiendeler, vil ikke bli dekket av staten. En eventuell dekning av disse utgiftene må tas opp direkte med forsikrings- og/eller reiseselskapene.
  1. Pårørendes transportutgifter til reise innenlands i Norge i forbindelse med mottak av uskadde og skadde dekkes ikke av staten.
  1. Politiet har hånd om transport av de omkomne til hjemstedet. Transport og mottak vil skje i samråd med de pårørende.
  1. De nærmeste pårørendes reisekostnader i Norge i forbindelse med mottak av omkomne dekkes av staten. Krav på dekning av reisekostnader innleveres til nærmeste politimyndighet.
  1. Det planlegges gjennomført minneseremonier i katastrofeområdene for de nærmeste pårørende.

Berørte og pårørende etter katastrofen kan kontakte lokalt politidistrikt på telefon 02800 dersom de har spørsmål til denne informasjonen.