Delegasjon av myndighet etter opplæringsloven § 12–2 om faglige råd

Kunnskapsdepartementet delegerer i brev av 08.11.2007 til Utdanningsdirektoratet sin myndighet etter opplæringsloven § 12–2 om faglige råd.

                                                        Tillegg til delegasjonsbrev av 04.07.2007
 

 

Kunnskapsdepartementet viser til delegasjon av myndighet etter bl.a. opplæringsloven gitt i brev av 04.07.2007. I tillegg til myndighet gitt i nevnte brev, delegerer departementet med dette sin myndighet etter opplæringsloven § 12–2 om faglige råd til Utdanningsdirektoratet. Myndigheten etter bestemmelsen kan ikke delegeres videre.

Med hilsen

Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kjetil Moen
avdelingsdirektør

 

Kopi: Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)