Delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak og dokumentavgiftsloven § 3

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i Stortingets årlige avgiftsvedtak og lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 3.

I

Finansdepartementets myndighet til å fatte vedtak om fritak for eller nedsettelse av dokumentavgiftskrav, herunder tilleggsavgift og renter, etter Stortingets årlige avgiftsvedtak og lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 3 delegeres til Skattedirektoratet.

II

Delegeringen under I trer i kraft 1. januar 2016.