Utredning fra Konkurranselovutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. november 2000

Delinnstilling om norske konkurransemyndigheters håndheving av konkurransereglene i EØS-avtalen artikkel 53 og 54 og om EØS-tilpasning av en ny norsk konkurranselov.

Avgitt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 6. juli 2001.

Delinnstilling om norske konkurransemyndigheters håndheving av konkurransereglene i EØS-avtalen artikkel 53 og 54 og om EØS-tilpasning av en ny norsk konkurranselov.


Til Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ved Kgl. Res. av 24. november 2000 ble det oppnevnt et utvalg som skal foreta en gjennomgang av norsk konkurranselovgivning og fremme forslag om nytt lovverk på området.

Utvalget er bedt om utarbeide en delinnstilling om desentralisert håndheving og spørsmålet om en ny norsk konkurranselov bør utformes etter mønster av EØS-avtalens konkurranseregler eller en annen lovmodell. Når det gjelder desentralisert håndheving er utvalget bedt om å gi en tilråding angående behovet for å gi norske myndigheter kompetanse til å håndheve EØS-avtalen artikkel 53 og 54 samt å utarbeide forslag til regler for desentralisert håndheving. Frist for å levere delinnstillingen er 1. november 2001.

Utvalget legger med dette frem delinnstillingen om nevnte spørsmål.

Innstillingen er enstemmig.

Oslo, den 6. juli 2001

Hans Petter Graver
Leder

Jan Bjørland
Magne Eek
Morten Eriksen
Arnhild Dordi Gjønnes
Eva Hildrum
Stein Reegård
Elisabeth Roscher
Margrethe Volden Slinde
Helge Stemshaug
Siri Teigum
Steinar Undrum
Randi Wilhelmsen

_______________

Kristin Hjelmaas Valla
Sekretariatsleder

Cathrine Hellandsvik
Torhild Henriksen
Sigrid Steine-Eriksen