Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

Dokumenter

Norge:

St.prp. nr. 2 (2003-2004) - Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20. juni 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

EØS:

EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20.6.2003 (EØS-tillegget nr. 51/2003, 9.10.2003 s.21)

EU:

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (Vedlegg 2 til St.prp. nr.2 (2003-2004)

Om byrået

Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået ble opprettet i desember 2002 med midlertidig plassering i Brussel. Byrået er senere flyttet til Lisboa, Portugal.

Formålet med opprettelsen av EMSA er å sikre at Kommisjonen og medlemslandene har tilgjengelig nødvendig ekspertise og teknisk og vitenskapelig støtte for å gjennomføre et høyt maritimt sikkerhets- og miljønivå gjennom et harmonisert regelverk i EU. EMSA skal også bidra med utviklingen av kystbaserte overvåknings-, kontroll- og informasjonssystemer. Internasjonalt og særlig innen EU vil det i fremtiden bli satt fokus på kyst- og havnestatenes regelverk knyttet til maritim sikkerhet. EMSA vil ikke gis myndighet til å fremme forslag eller vedta nytt regelverk, men vil være et rådgivende organ.

EMSAs hovedoppgaver vil være å bistå Kommisjonen med oppdatering, utvikling og harmonisert gjennomføring av regelverk for maritim sikkerhet og miljø, og evaluere effektiviteten av eksisterende tiltak. EMSA skal også bistå Kommisjonen med teknisk kompetanse i arbeidet med havnestatskontroll og forholdet til klasseselskap. I forhold til medlemsstatene vil fokus være på opplæring og teknisk assistanse vedrørende flagg- og havnestatskontroll samt gjennomføring av regelverk. Herunder samarbeid mellom medlemsstatene og Kommisjonen om informasjonssystem for overvåkning av EUs kyst og etterforskning av sjøulykker. For å utføre disse oppgavene kan EMSA foreta anmeldte besøk hos deltakende stater.

Nærings- og handelsedepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået. Norge deltar i EMSAs styre. Norsk representant i styret er:

Direktør Rune Teisrud

Sjøfartsdirektoratet

Postboks 8123 Dep

0032 Oslo

Tlf 22 45 45 00

E-post postmottak@sjofartsdir.no

Informasjon

Byråets hjemmeside: EMSA

Budsjett

Byrået har i 2006 et EU-budsjett på 44,6 millioner euro. Norge bidrar med et tillegg på ca. 2%, dvs. ca. 7 million kroner.