Drøfting av kriteriene for akkreditering av doktorgradsutdanninger

Regjeringen har satt som mål å styrke kvaliteten i doktorgradsutdanningen og vil klargjøre kravene til utdanningsmiljøene. Før det fremmes forslag om konkrete justeringer i rammene for doktorgradsutdanningen, ønsker departementet en bred drøfting med berørte aktører i sektoren.

Regjeringen har satt som mål å styrke kvaliteten i doktorgradsutdanningen. Både i St.prp. nr. 1 (2008-2009) og i St.meld. nr. 30 (2008-2009) Klima for forskning, varsles en gjennomgang av akkrediteringsvirksomheten med sikte på å klargjøre kravene til utdanningsmiljøene. Før Kunnskapsdepartementet utreder saken ferdig og fremmer forslag om konkrete justeringer i rammene for doktorgradsutdanningen, ønsker vi en bred drøfting med berørte aktører i sektoren.

Departementet vil utrede saken videre på bakgrunn av de innspill som kommer inn, og komme tilbake med konkrete forslag.

Lenke til brev

Lenke til drøftingsnotat