eRegelprosjektet - Brev av 15.12.2000

Til alle departementene -
15.12.2000

eRegelprosjektet (tidligere "Kartleggingsprosjektet")

Vi viser til våre tidligere brev av 16. oktober og 3. november 2000, og informasjons-møtet for alle departementer den 15. november 2000 der vi har presentert den videre fremdriften i prosjektet og gitt forslag til teknikker i å fjerne unødige hindringer.

Vi vil med dette brev presentere viktige milepæler for prosjektet og ta opp noen spørsmål som har blitt fremmet av flere departementer i forbindelse med de møter vi har hatt med departementene.

Vedlagt oversendes forslag til innledning til det høringsbrev som departementene skal sende ut innen 15. januar 2001. Dessuten har vi lagt ved deler av Justisdepartementets arbeidsdokument i arbeidet med å fjerne rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon. Selv om arbeidsdokumentet vil bli omarbeidet, gir det en god innføring i forskjellige teknikker i å fjerne unødige hindringer.

Viktige milepæler for det videre arbeidet:

15. januar 2001.
Alle departementer skal sende ut endringsforslag på høring, jf. de to ovenfor nevnte brevene vedrørende innhold mv. Felles høringsfrist skal settes til 1. mars 2001. Denne dato kan ikke fravikes.

15. februar 2001.
Det vil bli arrangert et åpent høringsmøte ca. 15 februar 2001. Alle departementer må være representert på dette møtet for å kunne svare på spørsmål i forhold til eget regelverk. Nærmere detaljer rundt dette møtet vil bli sendt ut ved et senere tidspunkt.

1. mars 2001.
Høringsfrist. Denne dato kan ikke fravikes.

6. april 2001.
Departementene skal sende inn ferdig underlag til den kommende felles Ot.prp.

23. april 2001.
NHD/prosjektledelsen vil sende ut Ot.prp. på departementshøring. Høringsfrist 11. mai. Innspill i forbindelsen med høringen vil bli sendt til ansvarlig departement.

8. juni 2001
Departementene skal sende inn justert underlag til Ot.prp. etter å ha tatt med høringsuttalelsene i departementshøringen.

27. juni - 6. juli/13. juli 2001
Prosjektledelsen vil sende Ot.prp. til trykkeri. Det tas sikte på at dette vil skje 27. juni - 6. juli. Men det kan ikke utelukkes at det vil være forsinkelser i arbeidet slik at korrektur vil bli lest frem til 13. juli 2001. Alle departementer må under denne perioden avsette resurser for lesing av korrektur. Prosjektledelsen tar utgangspunkt i at korrekturlesingen vil bli koordinert av kontaktpersonene i hvert enkelt departement.

1. august 2001.
Ot.prp.-en fremmes Stortinget.

1. januar 2002.
Endringene trer i kraft. (Endringer i forskrifter og instrukser skal ha trådt i kraft allerede 1. juli 2001, jf. brevene av 16. oktober og 3. november 2000 )

Etter å ha vært på besøk hos de fleste departementene, ser vi at flere spørsmål kommer igjen. Vi vil derfor avklare noen av disse her:

Allerede pågående revisjonsarbeid

Hvis det allerede pågår arbeid med å revidere et rettsområde - i et utvalg, som et prosjekt i departementer mv. - vil dette arbeidet ikke påvirkes av prosjektes tidsfrister. Det allerede pågående revisjonsarbeidet kan isteden forholde seg til de tidsfrister som er satt for prosjektet og nødvendige endringer for å fjerne rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon vil skje etter at arbeidet er sluttført, jf. prosjektrapporten kapittel 5. Man må imidlertid sikre at revisjonsarbeidet også ivaretar spørsmål om å fjerne rettslige hinder for elektronisk kommunikasjon. Det er hensiktsmessig å i den kommende Ot.prp. nevne hvilket regelverk som omfattes av dette unntaket og når man kan vente seg resultat fra revisjonsarbeid.

Vedlegg til høringsbrev 15. januar 2001
Det vil trykkes opp ca. 1 000 eksemplarer av prosjektrapporten, slik at den kan vedlegges departementenes høringsbrev hvis ønskelig. Alternativt, eller som et komplement, kan man nevne at prosjektrapporten er lagt ut på nettet, http://www.odin.dep.no/nhd/norsk/publ/rapporter/024011-220007/index-dok000-b-n-a.html. Rapporten er tilgjengelig i "trykkeformat" og kan leses med verktøyet Adobe Acrobat. Verktøyet kan lastes ned på samme adresse.

Fjerne rettslige hindringer

Dette arbeid har som mål å fjerne rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon. Dette betyr at man ikke samtidig må ha på plass et regime som faktisk åpner for elektronisk kommunikasjon. Det kan fortsatt finnes faktiske hindringer som gjør at det ikke er mulig å kommunisere elektronisk, for eksempel på grunn av at man per i dag ikke kan ivareta de bakenforliggende hensynene til formkravet eller at det deler av de som skal sendes elektronisk per i dag ikke finnes i elektronisk form. Ønsket er at man åpner for elektronisk kommunikasjon slik at det ikke finnes noen rettslige hindringer den dag det faktisk, praktisk og økonomisk er mulig å kommunisere elektronisk.

I forbindelse med dette bør bestemmelsene så langt det er mulig være teknologinøytrale. Hvis reguleringen åpner for kommunikasjon ved bruk av en spesifikk type av teknisk løsning, vil det finnes en risiko for at man må endre bestemmelsene for at andre tekniske løsninger skal kunne tas i bruk. Det er da bedre å i lovteksten for eksempel nevne at "kommunikasjon kan skje elektronisk", og i forarbeidene nevne hvilke hensyn som må ivaretas for at kommunikasjonen skal få skje elektronisk og eventuelt hvilken type av tekniske løsninger som per i dag ivaretar disse hensynene. For at elektronisk kommunikasjon skal kunne skje må således nevnte hensyn ivaretas og at man bruker en teknisk løsning som begge parter kan håndtere.

 • EØS-regelverk mv.

 • Internasjonale avtaler, EØS-regelverk mv. "forvaltes" ikke av Norge. Ev. endringer eller tillegg i slikt regelverket kan normalt ikke gjøres av Norge alene. Dersom denne typen av regelverk legger til hinder for elektronisk kommunikasjon, vil det ikke være mulig å kun fra norsk side endre disse bestemmelsene. Imidlertid bør Norge så langt det er mulig tolke bestemmelsene på en slik måte at de ikke legger til hinder for elektronisk kommunikasjon. Norge bør også virke for at internasjonale traktater åpner for elektronisk kommunikasjon og , så langt det er mulig, likestiller elektronisk kommunikasjon med papirbasert kommunikasjon i samme grad som innenfor det nasjonale regelverket Norge.

  Med hilsen

  Hugo Parr (e.f.)
  ekspedisjonssjef

  Thomas Myhr
  prosjektleder