Høring - Forslag om skjerpet ervervsbegrensning og regulering av korttidsutleie mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring et forslag om å skjerpe «ervervsbegrensningen» i eierseksjonsloven. Høringen omhandler også et forslag om å lovfeste klare grenser for mye man kan korttidsutleie, både i eierseksjonsloven og burettslagslova. Departementet foreslår også å innta en hjemmel for å kreve eierskiftegebyr i eierseksjonsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.08.2018

Vår ref.: 18/2316-1

Kommunal- og moderniseringedepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i eierseksjonsloven, burettslagslova, bustadbyggjelagslova og avhendingslova.

I forbindelse med behandlingen av ny eierseksjonslov våren 2017 vedtok Stortinget fire anmodningsvedtak. Dette høringsforslaget følger opp vedtak nr. 706 og 707 fra 29. mai 2017.

Vedtak nr. 706 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til lovgivning for korttidsutleie av boligseksjoner.»

Vedtak nr. 707 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et lovforslag som sikrer at Stortingets intensjon med en ervervsbegrensning i boligsameier blir fulgt.»

Vedtak nr. 716 (om laderett for elbil for beboere i borettslag) og vedtak nr. 705 (om såkalt «hyblifisering») følges opp i andre lovarbeid.

Både hver for seg og samlet tar forslagene i høringsnotatet sikte på å fremme målet i regjeringsplattformen om å forsterke tiltak mot «boligspekulasjon», blant annet ved å forhindre at profesjonelle aktører driver «leilighetshoteller» i boligsameier. En skjerpet ervervsbegrensning, i kombinasjon med restriksjoner på adgangen til å drive korttidsutleie, vil redusere faren for at «store» eiere kan korttidsutleie en stor andel av boligseksjonene i et sameie.

Departementet foreslår også å innta en hjemmel for å kreve eierskiftegebyr i eierseksjonsloven.

Departementet foreslår videre å rette opp noen inkurier og utdaterte henvisninger.

Høringsuttalelse skal avgis digitalt på regjeringen.no. Det gjøres nederst på denne siden under "send inn høringssvar".

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

Høringsfristen er mandag 6. august 2018.

Spørsmål kan rettes til utredningsleder Cecilie Ingjerd Karlson:
E-post: cecilie.karlson@kmd.dep.no
Tlf: 22 24 72 41

Spørsmål om forslaget til regulering av korttidsutleie kan også rettes til:
Rådgiver Maria Ramos Haavardsholm:
E-post: maha@kmd.dep.no
Tlf: 22 24 71 82

Spørsmål til forslaget om å innføre hjemmel for å kreve eierskiftegebyr kan også rettes til: Seniorrådgiver Ingrid Johanne Dahlberg:
E-post: inda@kmd.dep.no
Tlf: 22 24 71 95

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på regjeringen.no.

Med hilsen

Harald Assev (e.f.)
avdelingsdirektør

Cecilie Ingjerd Karlson
utredningsleder

Alle departementene

Alle kommunene

Asker og Bærum Boligbyggelag

Airbnb Norge

Boligmentoren

Den Norske Advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Eiendom Norge

Finans Norge

Finanstilsynet

Finn.no AS

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Frittstående Boligforvalteres Interesseorganisasjon

GeoForum

Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring

Husbanken

Husleietvistutvalget

Huseiernes Landsforbund

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kartverket

Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL)

Konkurransetilsynet

KS

Leieboerforeningen

Longyearbyen lokalstyre

Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Reiseliv

Nordlandsforskning

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

Norges Hytteforbund

Norges Juristforbund

Norsk Eiendom

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

OBOS

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Sysselmannen på Svalbard

Tomtefesteforbundet

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Utleiemegleren AS