Historisk arkiv

Nye regler om Airbnb og korttidsutleie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen legger i dag fram forslag til en ny regel i eierseksjonsloven. Den setter et tak for hvor mye boligeiere kan drive korttidsutleie i eierseksjonssameier. – Nå klargjør vi regelverket. Forslaget vil forhåpentlig bidra til bedre bomiljøer og forhindre unødvendige konflikter, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Høringen viste bred støtte for forslaget om å sette et tak på 90 dager, og departementet har derfor gått videre med dette. – Dette taket vil gjøre det mulig å drive med korttidsutleie samtidig som folk kan benytte seg av delingsøkonomiens avkastningsmuligheter. Vi har funnet en god balanse, hvor vi også tar godt vare på folks bomiljøer, sier Mæland.

Formålet med forslaget er å bidra til å forhindre den mest intense korttidsutleievirksomheten, det vil si den som medfører fremmedgjøring i naboforhold og dermed et dårligere bomiljø. – Selv om forslaget primært tar sikte på å forhindre at profesjonelle aktører driver «leilighetshoteller» i boligsameier, så må også privatpersoner forholde seg til 90-dagersgrensen, sier Mæland.

Boligeierne vil fortsatt kunne drive med normal korttidsutleievirksomhet. Med et tak på 90 dager, vil det eksempelvis være mulig å leie ut egen bolig i 45 av årets 52 helger.

Regelen

Mæland presiser at regelen ikke skal gjelde ved utleie i mer enn 30 dager sammenhengende. Regelen skal heller ikke gjelde ved utlån uten betaling, slik at den ikke begrenser muligheten til å låne ut boligen til familie og venner. – Og siden den nye regelen ikke skal gjelde for utleie av deler av boligen, er det fortsatt fritt frem for å leie ut for eksempel ett rom mens man selv bor i boligen, sier Mæland. Taket på 90 dager vil naturligvis ikke gjelde for fritidsboliger. Boligeiere kan selv sette et alternativt tak innenfor et intervall på 60 og 120 dager.

Indirekte kjøp forbys

Eierseksjonsloven har forbud mot å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie. Regelen er hovedsakelig begrunnet i hensynet til sameiets bomiljø.  En høy utleieandel kan gi et dårligere bomiljø sammenlignet med om seksjonseierne selv bor i boligene.

Det har imidlertid vist seg at det er lett å gå klar av dagens forbud ved «indirekte kjøp», for eksempel ved å etablere ett eller flere selskaper som står for kjøpene.  – Regjeringen foreslår nå å utvide regelen slik at den forbyr indirekte kjøp, og jeg håper og tror at også dette forslaget vil kunne bidra til bedre bomiljøer, sier Mæland.

Åpner for 30 dager i borettslag

Regjeringen foreslår også å utvide adgangen til å drive med korttidsutleie i borettslag. – Jeg får jevnlig tilbakemeldinger om at publikum opplever det som veldig strengt at eieren av en borettslagsleilighet i dag ikke kan låne eller leie ut boligen sin for én uke eller to, uten på forhånd å måtte søke styret om samtykke. Slik jeg ser det, er det mulig å åpne opp for noe mer korttidsutleie i borettslag, uten at det viktige prinsippet om at eieren selv skal bo i boligen («brukereieprinsippet») svekkes i nevneverdig grad, sier Mæland. Regjeringen foreslår derfor at den enkelte andelseier skal ha rett til å korttidsutleie egen bolig i inntil 30 dager per år.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00