Ekspropriasjonserstatningsloven

Lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom (ekspropriasjonserstatningslova)

Lova gjeld vederlag ved oreigning av fast eigedom. Føresegnene gjeld så langt anna ikkje er fastsett i lov.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser