Høring - forslag til midlertidig endring i valgforskriften – adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.09.2020

Vår ref.: 20/4846

Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig endring i valgforskriften.

Stortinget vedtok i juni i år en midlertidig endring i valgloven om adgang til elektronisk underskrift på listeforslag. Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å fastsette adgang til å benytte elektronisk signatur for å underskrive på listeforslag etter valgloven § 6-3 andre ledd bokstav a ved stortingsvalget i 2021. Den midlertidige endringen skal avhjelpe negative konsekvenser av utbruddet av covid-19 og gjøre det mulig for politiske partier og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk

Depertementet foreslår i det vedlagte høringsnotatet en midlertidig endring i valgforskriften om slik adgang til elektronisk underskrift på listeforslag.

Departementet har gitt Valgdirektoratet i oppdrag å utvikle en digital løsning for innsamling av elektroniske underskrifter.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse, også organer og personer som ikke er nevnt som høringsinstans. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på regjeringen.no.

For å sikre at den midlertidige forskriftsendringen kan tre i kraft snarest mulig, settes høringsfristen svært kort. Høringsfristen er fredag 25. september 2020.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør

Cathrine Sørlie
seniorrådgiver

 

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Alliansen
Arbeiderpartiet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Demokratene i Norge
Digitaliseringsdirektoratet
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Industri- og næringspartiet
Kristelig Folkeparti
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kystpartiet
Liberalistene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Partiet De Kristne
Partilovnemnda
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Statistisk Sentrabyrå
Valgdirektoratet
Venstre