En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord

Forskningsinstituttet Norce har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en systematisering og sammenstilling av eksisterende kunnskap om utviklingstrekk i Nord-Norge og nordområdene.

Rapporten er avgrenset til følgende tema:

Vekst og verdiskaping i nord med vekt på:

  • Utvikling i sentrale næringer og verdikjeder
  • Innovasjon, FoU og omstillingsevne
  • Utdanning og tilgang på kompetent arbeidskraft (kjønn og alder)

Rapporten synliggjør geografiske forskjeller etter sentralitet, og har et eget kapittel om samiske samfunn, næringer og institusjoner.

Les rapporten "En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord" her