Endring av verneforskriften for Sørdalen naturreservat

Klima- og miljødepartementet legger med dette fram forslag om endring av verneforskriften for Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane fylke. Naturreservatet inngår i verneplan for barskog i Vest-Norge, jf kgl.res. 17. desember 1999. Verneplanen har som formål å sikre et representativt utvalg av både det typiske og de sjeldne og truede elementene i norsk barskognatur. Formålet med vern av Sørdalen naturreservat er «å sikre eit skogområde med alt naturleg plante- og dyreliv. Av spesielle kvalitetar kan nemnast at furuskogområdet har uvanleg sterkt urskogpreg», jf. verneforskriften punkt III.

Last ned Kongelig resolusjon. (pdf)