Høringer

Alminnelig høring - forslag til endring i rettsgebyrloven, tinglysingsloven, kraftledningsregisterloven m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.09.2013

Vår ref.: 13/1803

Vedlagte høringsnotat inneholder forslag til endring i rettsgebyrloven, tinglysingsloven, kraftledningsregisterloven m.m., og er utarbeidet med sikte på at gebyret for tinglysing i fast eiendom samt registrering av andeler i borettslag og kraftledningsregisteret ikke lenger skal være knyttet til rettsgebyret etter rettsgebyrloven.

Rettsgebyrloven, tinglysingsloven og kraftledningsregisterloven hører inn under Justisdepartementets ansvarsområde. Etter avtale med Justisdepartementet har Miljøverndepartementet utarbeidet vedlagte høringsnotat.

Forslaget medfører endringer i lov om rettsgebyr av 17. desember 1982 nr. 86, lov om registrering av elektriske kraftledninger av 1. juli 1927 nr. 1, lov om tinglysing av 7. juni 1935 nr. 2 og forskrift om tinglysing av 3. november 1995 nr. 875. Videre fører forslaget til oppheving av forskrift om betaling for registrering av retter på andel i borettslag i grunnboken av 12. juni 2006 nr. 623. Reglene om gebyr foreslås i stedet samlet i en ny forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret.

Forslagene tar ikke sikte på å gjøre endringer i gebyrenes størrelse. Slike endringer vil bli vurdert som en del av den pågående budsjettprosessen for 2014. Gebyrenes størrelse er som følge av dette ikke tatt inn i forslaget til ny forskrift om gebyr. Endringene er følgelig i all hovedsak av teknisk art. Endringene vil imidlertid gi bedre systematikk i regelverket, gebyrsatsene vil bli mer oversiktlige og det vil bli enklere å justere gebyrenes størrelse ved at de blir inntatt i forskrifts form.

Miljøverndepartementet tar sikte på at de foreslåtte endringene i rettsgebyrloven, tinglysingsloven, kraftledningsregisterloven og ny forskrift om gebyr skal tre i kraft med virkning fra og med 1. januar 2014. En proposisjon vil bli fremmet for Stortinget i høstsesjonen 2013.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes pr. e-post til postmottak@md.dep.no innen mandag 16. september 2013.

 

Med hilsen

Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør

Veslemøy Faafeng
seniorrådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Finansdepartementet

Olje- og energidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Statens kartverk

Toll- og avgiftsdirektoratet