Høring - Forslag til endringer i forskrifter til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling og tekniske krav til byggverk

Del I

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til noen mindre endringer i forskrifter til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) på høring. Høringsutkastet er utviklet i samarbeid med Statens bygningstekniske etat. Høringsfristen er 1. juni 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2011

OBS:
Vi gjør oppmerksom på at hørningsnotatet er korrigert ved at byggteknisk forskrift § 14-4 er endret til § 14-1.

Høringsnotatet er korrigert med merknadene til unntak fra søknadsplikt for anlegg som har konsesjon etter havenergilova.