Endringer i panteloven og i enkelte andre lover - pant i driftstilbehør mv

Justisdepartementet vil i brevet her gjøre rede for hovedpunktene i de lovendringene som nå trer i kraft. For nærmere detaljer henviser vi til forarbeidene.

Adressater ifølge vedlagt liste

Deres ref

Vår ref

Dato

00/2289 EP TO/VIL/an

05.06.2001

Endringer i panteloven og i enkelte andre lover – pant i driftstilbehør mv

1. Innledning

Ved lov 1. juni 2001 nr. 28 er det gjort endringer i panteloven og i enkelte andre lover. Lovendringene trer i kraft 1. juli 2001, jf. kgl. res. 1. juni 2001.

Lovens forarbeider er Ot.prp. nr. 27 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover, Innst. O. nr. 71 (2000-2001) om lov om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover, og høringsbrev fra Justisdepartementet 10. februar 2000. Justisdepartementet vil i brevet her gjøre rede for hovedpunktene i de lovendringene som nå trer i kraft. For nærmere detaljer henviser vi til forarbeidene.

2. Endring i reglene om pant i driftstilbehør

2.1 Endringer i panteloven §§ 3-4, 3-6 og 5-4

Panteloven § 3-4 første ledd og § 5-4 første ledd er endret slik at det ikke lenger er et krav om at fast eiendom og driftstilbehør må pantsettes samlet. Dette innebærer at driftstilbehør for fremtiden kan pantsettes separat, og at utlegg kan tas i driftstilbehøret separat. Rettsvern for så vel avtalepant som utlegg i driftstilbehør oppnås etter lovendringen ved tinglysing på eierens blad i Løsøreregisteret, jf. panteloven § 3-6 og § 5-4 første ledd. Det er ikke gjort endringer i definisjonen av driftstilbehør, med unntak for at det er presisert i panteloven § 3-4 fjerde ledd at driftstilbehør ikke omfatter ting som er tilbehør til fast eiendom etter panteloven § 2-2 første ledd bokstav c. Driftstilbehør skal også for fremtiden pantsettes som tingsinnbegrep. Adgangen til særskilt pantsettelse av driftstilbehør tilhørende en driftsmessig adskilt avdeling av virksomheten er opprettholdt, jf. panteloven § 3-4 femte ledd annet punktum. Men vilkåret om at avdelingene må være knyttet til forskjellige faste eiendommer, er naturlig nok utelatt.

2.2 Endringer i reglene om tvangsfullbyrdelse av driftstilbehør

Det er gjort enkelte endringer i tvangsfullbyrdelseslovens regler om tvangsfullbyrdelse av driftstilbehør. Viktigst er endringen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-18 annet ledd. Etter gjeldende rett er hovedregelen etter § 11-18 annet ledd at fast eiendom og driftstilbehør skal selges samlet ved tvangssalg. Etter lovendringen er hovedregelen at driftstilbehøret og eiendommen skal realiseres hver for seg. Men § 11-18 annet ledd gir adgang til samlet salg av fast eiendom og driftstilbehør. Vilkårene for slikt samlet salg er at saksøkeren har panterett i begge formuesgodene, at saksøkeren krever samlet salg, og at samlet salg antas å gi størst samlet utbytte.

I tvangsfullbyrdelsesloven § 11-55 annet ledd er driftstilbehør som nevnt i panteloven § 3-4, føyd til listen over løsøre som en saksøker kan kreve at tvangsbruk av fast eiendom skal omfatte.

2.3 Overgangsbestemmelser. Tinglysing og gebyr

Loven trer som nevnt i kraft 1. juli 2001. Alle nye pantsettelser av driftstilbehør som skjer etter denne datoen, må tinglyses i Løsøreregisteret for å få rettsvern. For tinglysingen betales da to ganger rettsgebyret, jf. rettsgebyrloven § 21 annet ledd. Også nye utlegg må tinglyses i Løsøreregisteret. Tinglysing av utlegg er gebyrfritt.

Etter lovens overgangsbestemmelser må panterett i driftstilbehør som er tinglyst i grunnboken før lovens ikrafttredelse, tinglyses i Løsøreregisteret innen ett år etter ikrafttredelsen. Dette innebærer at alle eldre pantsettelser og utlegg i driftstilbehør må re-tinglyses i Løsøreregisteret innen 1. juli 2002 for å beholde rettsvern og prioritet etter tidligere lovgivning. Slik re-tinglysing er gebyrfri både for avtalepanteretter og utlegg.

For utlegg i driftstilbehør som tinglyses i Løsøreregisteret innen ett år etter ikraft-tredelsen, får panteloven § 5-13 om foreldelse anvendelse. Men treårsfristen i § 5-13 første ledd skal da regnes fra tidspunktet for re-tinglysing.

Dersom en unnlater å re-tinglyse en eldre panterett, vil panteretten bestå mellom partene, men være uten rettsvern. Re-tinglyses en eldre panterett etter utløpet av ettårsfristen, vil panteretten få rettsvern og prioritet fra tidspunktet for re-tinglysing, og ikke fra tidspunktet for den opprinnelige tinglysingen.

Endringene i tvangsfullbyrdelsesloven gjelder for tvangssalg og tvangsbruk der begjæring om tvangsfullbyrdelse er inngitt etter 1. juli 2001. Begjæring om tvangssalg av driftstilbehør som fremmes før 1. juli 2002 skal være vedlagt attest fra grunnboken om eierforholdet og registrerte heftelser.

3. Endringer i reglene om pant i adkomstdokumenter

Det er gjort enkelte endringer i panteloven §§ 4-3 og 5-8 om pant i adkomstdokumenter. For det første er bestemmelsenes anvendelsesområde utvidet til å gjelde leierett til husrom, dvs. leierett til alle slags lokaler, og ikke bare leierett til bolig. For det annet er det regnet opp i § 4-3 tredje ledd hvilke dokumenter som skal overleveres for at pant i adkomstdokumenter til leierett til husrom får rettsvern. Dersom det gjelder adkomst-dokumenter til aksjeleilighet, skal aksjebeviset overleveres. Etter at aksjelovgivningen ble endret slik at ordningen med aksjebrev ble opphevet, har det vært usikkerhet om på hvilken måte pant i adkomstdokumenter til aksjeleiligheter får rettsvern.

Det er gjort endringer i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 12 slik at bestemmelsene i kapitlet får anvendelse ved tvangsfullbyrdelse av adkomstdokumenter til leierett til husrom generelt, og ikke bare adkomstdokumenter til bolig.

4. Enkelte andre endringer i panteloven

I panteloven § 3-8 annet ledd er det presisert at ved enkeltvis pantsettelse av motorvogn etter § 3-8 blir panteretten beskyttet mot rettserverv etter lov 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre når panteretten tinglyses i Løsøreregisteret.

I panteloven § 3-8 femte ledd er det gjort en endring med hensyn til næringsdrivende i landbruksnæring. Endringen tar sikte på å gjøre permanent en midlertidig ordning om at næringsdrivende i landbruket som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, men ikke i Foretaksregisteret, skal regnes som næringsdrivende i forhold til panteloven. Den nærmere definisjonen av næringsdrivende i landbruket fremgår av forskrift 21. november 1980 nr. 14 til lov om pant § 3.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
kst. avdelingsdirektør

Vibeke Irene Løvold
rådgiver

Adressater:

Domstolene
Nærings- og handelsdepartementet
Brønnøysundregistrene
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen i Norge
Statens Landbruksbank
Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond