Endringer i Petroleumsforskriften

Endringene gjelder ulike forhold og trådte i kraft 20. januar (20.01.06)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Ved kgl. res. 20. januar ble det vedtatt endringer i petroleumsforskriften. Endringene gjelder bl.a. implementering av EUs plandirektiv i petroleumsforskriften, ordningen med godkjennelse av gassalgskontrakter i forskriftens § 19 erstattes med en rapporteringsordning og det foretas endringer i konskvensutredningsprosessen, bl.a. ved at selskapene selv skal sende utredningsprogram og konsekvensutredning på høring. Endringene trådte i kraft 20. januar.

Vedlagt endringsforskrift fastsatt ved kgl.res. 20. januar d.å. og kommentarer for kunngjøring i Norsk Lovtidend (pdf format)

Endring i petroleumsforskriften 20. januar

Kommentarer til forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet