Endringer i regnskapsforskriften (likviditetsreserven mv.)

Kommunal- og regionaldepartementet informerer med dette om at det er fastsatt endringer i regnskapsforskriften av 15.12.2000 for kommuner og fylkeskommuner. 

I denne sammenheng er det også fastsatt enkelte endringer i budsjettforskriften, i rapporteringsforskriften og i forskrift om særbudsjett mv. for kommunale og fylkeskommunale foretak.

Endringene innebærer at likviditetsreserven i balanseregnskapet opphører med virkning fra 1.1.2010, og at det innføres konti for prinsippendringer. Reglene gir samtidig føringer for hvordan omleggingen av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester skal håndteres i budsjett og regnskap. Vi gjør oppmerksom på at en i 2008 skal inntektsføre forventet ubetaling av toppfinansieringstilskuddet for ressurskrevende tjenester i 2009, mens utbetalt tilskudd i 2008 skal føres direkte i balansen.
 
Endringene er fastsatt på bakgrunn av departementets høringsforslag i brev av 15.6.2007. Endringene som gjennomføres er med enkelte unntak i tråd med dette forslaget. Dette gjelder i første rekke avgrensningen av hva som regnes som prinsippendringer, og at det stilles krav om å synliggjøre konsekvensene av endringene i egenkapitalen som avsetninger og bruk av avsetninger.

For nærmere informasjon viser vi til høringsforslaget og fastsatte forskrifter med merknader. De fastsatte forskriftene er ikke vedlagt, men publiseres på departementets nettsider om kommuneøkonomi, se http://www.regjeringen.no/krd
 

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør

                   

Bent Devik
seniorrådgiver

Kopi til:                                                                                                          
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Forening for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)
Fylkesmennene
Norges Kommunerevisorforbund
Statistisk sentralbyrå

Forskriftene med merknader: