Endringslov til lønnsgarantiloven m.v.

LOV 2002-06-21 nr 24: Lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. m.m.

Se loven på lovdata.no