Høring - Forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Det planlegges ikrafttreden av nye forskrifter 1. juli 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2009

Vår ref.: 09/1466-3 RVI

Høring - Forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til endringer i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven på høring. Endringsforslaget gjelder nye krav til energiforsyning i bygninger.

Forslaget er en oppfølging av nasjonale miljø- og energimål og internasjonale forpliktelser om reduksjon av klimagassutslipp. Forslaget følger opp tiltak og målsettinger i klimaforliket knyttet til plan- og bygningsloven, blant annet om forbud mot installering av oljekjel. Endringsforslagene er utarbeidet av Statens bygningstekniske etat og Kommunal- og regionaldepartementet.

For å redusere utslipp av klimagasser stiller ny plan- og bygningslov krav om ”forsvarlig energibruk”, jf. plan- og bygningsloven § 29-5 andre ledd. Videre er det i loven § 29-5 fjerde ledd gitt en klar hjemmel for styring av hvilke energikilder som benyttes.

Forslag om nye krav til energiforsyning til bygninger bygger på og forsterker gjeldende teknisk forskrift § 8-22, hvor det fremgår at bygninger skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet (minimum 40 %) kan dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker. Departementet foreslår nå et skjerpet krav til energiforsyning for bygninger over 500 m2, jf. forslag til ny teknisk forskrift § 10-4.

I høringsnotatet skisseres to alternative forslag til krav om energiforsyning:

  • Bygninger over 500 m2 skal prosjekteres og utføres slik at minimum 80 % av energibehovet kan dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossilt brensel.
  • Bygninger over 500 m2 skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av energibehovet kan dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossilt brensel.

Begge alternativene vurderes også i en variant der det differensieres mellom krav om alternativ energiforsyning til elektrisitet og fossilt brensel.

I tillegg skisseres et forslag til unntaksbestemmelse og et forslag om forbud mot installasjon av oljekjel:

  • Kommunen kan i område der det er etablert eller etableres sammenhengende, stasjonær infrastruktur for distribusjon av gass gi helt eller delvis unntak fra kravene om energiforsyning.
  • Nye bygninger skal ikke ha oljekjel for oppvarming.

Departementet har ikke tatt stilling til hvilke alternativ som bør forskriftsfestes, herunder om det bør gis et unntak for bruk av naturgass til oppvarming eller et forbud mot oljekjel. Departementet ber om tilbakemelding på valg av modell(-er). Høringsinstansene bes særlig om å vurdere de økonomiske konsekvensene og konsekvensene for forsyningssikkerheten ved ulike alternativ. Avhengig av valg av modell, vil et skjerpet krav til energiforsyning til bygninger medføre noe økte byggekostnader og noe økt partikkelutslipp i forhold til dagens krav, men vil på den annen side kunne gi stor miljøgevinst i form av redusert CO2 utslipp. For øvrig vises det til høringsnotatet der det er gitt en nærmere redegjørelse for forslagene.

Etter departementets syn er det et stort potensial for energieffektivisering i bygninger. Det er gitt ytterligere føringer om tiltak og målsettinger i klimaforliket knyttet til plan- og bygningsloven. Blant annet er partene i klimaforliket enige om å vurdere krav om passivhus som standard for nye bygg innen 2020. I årene fremover vil departementet derfor vurdere nye innskjerpinger av energikravene i plan- og bygningslovgivningen. 

Nye krav til energiforsyning må ses i sammenheng med høring av 23. juni 2009 om forslag til ny Byggesaksforskrift og ny teknisk forskrift til ny plan- og bygningslov, der skjerpede energikrav ble annonsert. Herværende høring erstatter høringen av 23. juni 2009 når det gjelder forslag til ny teknisk forskrift § 10-4.

Endringene foreslås å tre i kraft som del av ny teknisk forskrift. Det vises til forslag om ikrafttreden og overgangsbestemmelser i høringen av 23. juni 2009, der det fremgår at byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov etter planen skal tre i kraft 1. januar 2010. For ny teknisk forskrift er det foreslått at tiltakshaver i en overgangsperiode på ett år etter ikrafttreden skal kunne velge om tiltaket skal følge ny forskrift eller reglene i gjeldende teknisk forskrift. For tiltak som krever omfattende prosjektering, og der bruk av nye regler vil føre til omfattende og kostbare omarbeidelser i prosjekteringen, er det foreslått at kommunen skal kunne tillate at bestemmelser i gjeldende teknisk forskrift skal kunne legges til grunn også for søknader som kommer inn etter den ordinære overgangsperioden på ett år. Det skal ikke være anledning til å kombinere regler fra de to forskriftene.

Høringsutkastet er tilgjengelig på følgende internettadresser: http://www.regjeringen.no/krd og http://www.be.no.
Departementet ber om uttalelser til forslag til endringer i krav til energiforsyning i Teknisk forskrift innen

15. oktober 2009.

Vi ber i tillegg om at høringsuttalelsene sendes elektronisk som word-filer til postmottak@krd.dep.no. Dette vil forenkle vårt videre arbeid.
Spørsmål om høringen kan rettes til Kommunal- og regionaldepartementet,
tlf. 22 24 71 01 og Statens bygningstekniske etat, tlf. 22 47 56 00.

Med hilsen

 

Ole Molnes e.f.
fung. ekspedisjonssjef

                                                                           Roar Vigdal
                                                                           seniorrådgiver

 

Massemedier
Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Nasjonalbiblioteket
Kommunal- og regionaldepartementet
Administrativt forskningsfond (AFF)
Advokatforeningen
Akademikernes Fellesorganisasjon
Alpinanleggenes Landsforening (ALF)
AOF Norge
Arkitektbedriftene i Norge
Arkiktektenes Fagforbund
Arkitekthøgskolen i Oslo
Asplan Viak AS
Avantor
AS Backe, AS Ingeniør Gunnar M. Backe
Bedriftsforbundet
Bergen Huseierforening
Betongelementforeningen
Bioforsk
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon
Brannvernsamarbeidet Mur og Betong
Bygg- og tømmermestrenes forening
Byggaktuelt AS
Byggeindustrien tidsskrift
Byggekostnadsprogrammet
Byggemiljø
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggholt AS
SINTEF Byggforsk
Chr. Michelsens institutt
Civitas AS
Cowi AS
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Polytekniske Forening
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske hageselskap
Det norske skogselskap
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
ECON Pöyry
Eiendomsspar AS
EL & IT-Forbundet
Energibedriftenes Landsforening
Enova SF
Entra Eiendom AS
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
FAFO
Fagforbundet
Feiermesternes Landsforening
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folkeuniversitetet Øst
Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold
Forbrukerrådet
Forening for Byggesak og Samarbeid
Foreningen Næringseiendom
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Forum for Kommunale Planleggere
Forum for plan- og bygningsrett
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
GeoForum
Gjensidige NOR Forsikring
Glava AS
Grønn Byggallianse
Gunnar Karlsen a.s
Gyproc AS
Holt Eiendom AS
Handels- og Servicenæringens Hovedorg. (HSH)
Handelshøyskolen BI
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helsedirektoratet
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Bergen (HiB)
Høgskolen i Gjøvik (HIG)
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark (HiT)
Høgskolen i Vestfold (HVE)
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)
Icopal AS
Ingeniørenes Hus AS
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
ISIM - Institutt for Industriell miljøforskning
Isola AS
InterConsult Group ASA
Jernbaneverket
Justervesenet
Jøtul AS
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter
Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasbedr. Forening (KIS)
Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)
Kuldebransjens samarbeidsutvalg
Kystdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landbrukets HMS
Lindstow Eiendom AS
LUKS
Mattilsynet
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Maxit as
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Moelven Limtre AS
Multiconsult AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NCC
Nemko AS
NKF-byggesak
Nordlandsforskning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bondelag
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Informasjonsteknologiske høgskole(NITH)
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner (NSB)
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges Velforbund
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)
Norsk Bergindustri
Norsk Bioenergiforening (NoBio)
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe
Norsk Brannvern forening
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Elvarmeforening
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk form
Norsk Gassenter
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Klimaskjerm
Norsk Kommunalteknisk forening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Limtrekontroll
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Puss- og Mørtelforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk solenergiforening
Norsk Teknologi
Norsk Trelastkontroll
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (NVEF)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekter for en Bærekraftig Utvikling (NABU)
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Byggvareprodusenters Forening (NBF)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML)
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Rørleggerbedrifters Landsforeing VVS (NRL)
Norske Samers Riksforbund
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
Norske Varme Isolatørers Forening (VIF)
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)
Olav Thon Gruppen
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
OPAK A/S
ORAS as
Oslo Bolig- og Sparelag
Plastindustriforbundet
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Prosessindustriens Landsforening (PIL)
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Rogalandsforskning
Rockwool AS
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Rådet for funksjonshemmede
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Samenes Landsforbund
SINTEF Byggforsk
Sivilingeniørutdanningen i Narvik
Siviløkonomene
Skanska Norge AS
Skattedirektoratet
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning (SLF)
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statkraft
Statsbygg
Statsskog
Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Takentreprenørenes forening
Techno Consult AS
Teknisk ukeblad
Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)
Tekniske foreningers servicekontor (TFSK)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Teknologisk institutt
Transportøkonomisk Institutt
TKS Heis AS
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF)
Trelastindustriens Landsforening (TL)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet på Ås
Veidekke ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge
Velux Norge AS
Østlandsforskning

Til toppen