eRegelprosjektet - tillegg

Forskriftsendringer

Forskriftsendringer 1. juli 2001

Nærings- og handelsdepartementet

 1. Forskrift 15. oktober 1999 nr 1093 om rasjonering av matvarer
 2. Forskrift 6. april 1973 nr 9740 for meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Fiskeridepartementet

 1. FOR 1990-09-05 nr 728: Forskrift om sluttseddel/bryggeseddel og mottaksjournal
  (sluttseddelforskriften)
 2. FOR 1993-07-26 nr 772: Forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangsfartøy
 3. FOR 1977.05.13 nr 02: Forskrift om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone
 4. FOR 1978.04.28 nr 20: Forskrift om regulering av fisket i Svalbards territorialfarvann og indre farvann kgl. res. 29.06.01
 5. FOR 1999.12.21 nr 1396: Forskrift om utlendingers fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen
 6. FOR 1989.01.16 nr 16: Forskrift om fangstrapportering m.m. for torsketrålere som kan tilvirke fangst om bord
 7. FOR 1994.03.16 nr 215: Forskrift om regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)
 8. FOR 1994.09.21 nr 880: Forskrift om regulering av fiske i fiskerivernsonen ved Svalbard
 9. FOR 1997.03.07 nr 201: Forskrift om rapporteringsplikt for fartøy med bomtråltillatelse
 10. FOR 1997.05.28 nr 532: Forskrift om fangstrapportering m.m. for norske fartøy som fisker på Midt-Atlanterhavsryggen
 11. FOR 1999.06.30 nr 1499: Forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon
 12. FOR 1981-10.09 nr 1: Forskrift om losutdanning mv. kgl. res. 29.06.01
 13. FOR 1998-12-18 nr 1409: Forskrift om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften)

Barne- og familiedepartementet

 1. FOR 1992-11-18 om saksbehandlingen for fylkesmannen ved separasjon og skilsmisse

Kulturdepartementet

 1. Forskrift 16. september 1998 nr 936 om statens stipend og garantiinntekter
 2. Forskrift 1. oktober 1998 nr 1013 om aspirantordning for kunstnere i etableringsfasen
 3. Forskrift 12. oktober 1998 nr 1440 om støtteordningen for fri scenekunst
 4. Forskrift 19. januar 1999 nr 137 om tilskudd fra Norsk kassettavgiftsfond
 5. Forskrift 29. januar 1999 nr 167 om tilskudd fra Norsk kulturfond