Erfaringer med planlegging for spredt næringsutvikling i LNFR-områder

På oppdrag for Kommunal- og moderniserings-departementet har Asplan Viak AS sett på erfaringene med planlegging for spredt næringsutvikling i LNFR-områder. Det er utarbeidet en sluttrapport og en eksempelsamling.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil styrke veiledningen til kommunene om hvordan de kan planlegge for spredt næringsbebyggelse i områder avsatt til landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift (LNFR) i kommuneplanens arealdel. Bakgrunnen er at denne muligheten i plan- og bygningsloven i relativt liten grad er tatt i bruk samtidig som det etterspørres virkemidler for å styrke næringsutviklingen i LNFR-områdene. 

Rapporten bygger på en spørreundersøkelse til et utvalg kommuner, og oppsummerer erfaringene med å legge til rette for næringsutvikling ved bruk av virkemidlene for spredt næringsbebyggelse. Rapporten gir også anbefalinger om hvordan kommunene best kan nyttiggjøre seg disse virkemidlene. Det er utarbeidet en eksempelsamling som viser hvordan seks kommuner har brukt underformålet spredt næringsbebyggelse for å legge til rette for næringsutvikling. Rapporten og eksempelsamlingen skal benyttes som et grunnlag for å utarbeide veiledning til kommunene.

Erfaringer med planlegging for spredt næringsutvikling i LNFR-områder (pdf, 1,5 Mb)
Eksempelsamling spredt næringsbebyggelse (5,5 Mb)