Et helhetlig tilbud til mennesker med epilepsi

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.05.2007

 

Vår ref.:

Vår ref                          Dato

200607262-/SHA-IAA     29.03.2007

Et helhetlig tilbud til mennesker med epilepsi

Helse- og omsorgsdepartementet ba i brev av 14.07.2003 Sosial- og helsedirektoratet vurdere hvordan en best kan sikre nødvendig informasjon om epilepsi til aktulle faggrupper, om det er behov for å utarbeide et medisinsk prosedyredokument og om det bør utarbeides en nasjonal handlingsplan for å sikre et helhetlig tilbud til mennesker med epilepsi.

Sosial- og helsedirektoratet nedsatte en arbeidsgruppe i oktober 2004 som avga sin rapport 26. oktober 2006. Sosial- og helsedirektoratet gir sine anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet i brev av 15.11.2006, og oversender arbeidsgruppens rapport.

Helse- og omsorgsdepartementet ber om høringsinstansenes synspunkt på Sosial- og helsedirektoratets tilråding.

Brev fra Sosial- og helsedirektoratet av 15.11.2006 og arbeidsgruppens rapport ”Epilepsi – mer enn anfall” avgitt 26.10.2006 vedlegges.

Vi ber om synspunkt innen 10. mai 2007.

 

Med vennlig hilsen

 

Gunnar Follesø e.f.  

avdelingsdirektør

                                                           Ingunn Aalvik

                                                           underdirektør

Vedlegg

Kunnskapsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Statens helsetilsyn
Regionale helseforetak
KS
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Epilepsiselskap
Den norske lægeforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Fysioterapeutforbund

Til toppen