Et tjenesteområde i utvikling

Evaluering av opptrappingsplanenfor rusfeltet

Dette er resultatrapporten fra følgeevalueringen av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020). Opptrappingsplanen (Prop. 15 S (2015–2016)) ble vedtatt i Stortinget i april 2015 og inkluderer en omfattende kunnskapsstatus om situasjonen på rusfeltet og et omfattende og sammensatt utfordringsbilde. Planen gjenspeiler dette sammensatte utfordringsbildet.

Hovedfunn

Regjeringens mål om å styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder kroner, vurderes som å være innfridd. Det har vært en økning i både kapasitet og kompetanse i kommunene, og mange steder har det vært mye utviklingsarbeid. Måloppnåelsen varierer for de fem definerte hovedmålene i opptrappingsplanen. I hovedsak har utviklingen gått i riktig retning, men vi kan ikke konkludere med at noen av målene er fullt ut innfridd. Bildet er sammensatt, med store kommunale variasjoner. Generelt er det behov for fortsatt innsats dersom alle målene i planen skal kunne innfris.