EU-selskapsrettsdirektiv på høring

Høringsfrist: 15.04.2004

Europakommisjonen har sendt på høring forslag om nytt selskapsrettsdirektiv. Instanser som har synspunkter på direktivforslaget, oppfordres til å gi sitt syn direkte til Kommisjonen gjennom internettkonsultasjon.(18.03)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2004

Vår ref.: 200402616 EP ASL/TKE/an

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200402616 EP ASL/TKE/an

18.03.2004

EU-kommisjonens planlagte forslag til det 14. selskapsrettsdirektiv (transfer of the registered office of a company) – høring i form av internettkonsultasjon

Europa-kommisjonen forbereder for tiden et forslag til et 14. selskapsrettsdirektiv om overføring av selskapers registreringssted, og har i den forbindelse nylig lansert en internettkonsultasjon hvor det bes om svar på en rekke spørsmål i tilknytning til det planlagte direktivforslaget. Undersøkelsen er offentlig og tilgjengelig på internett på følgende adresse:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/seat-transfer/2004-consult_en.htm

Formålet med direktivet vil være å lette den frie etableringsretten, samt å gi selskaper rett til å velge hvilken stats selskapsrettslige regler de vil underlegges gjennom å velge registreringssted. Dersom direktivet blir vedtatt med det innhold som er skissert av Kommisjonen, vil et selskap kunne flytte sitt registreringssted uavhengig av om hovedkontoret følger registreringsstedet. Departementet viser til uttalelsene under overskriften Current framework på ovennevnte internettadresse, jf. særlig punkt nr. 5.

Kommisjonen uttaler videre at overføringen ”should be tax-neutral in accordance with the principles adopted for cross-border mergers by Directive 90/434/EEC”, jf. punkt nr. 9 under overskriften Coordination Directive relating to transfers of registered offices. Under punkt nr. 10 på samme sted er forholdet til de ansattes rettigheter omtalt nærmere.

Justisdepartementet oppfordrer instanser som har synspunkter på direktivforslaget, om å gi uttrykk for sitt syn direkte til Kommisjonen gjennom den omtalte internettkonsultasjonen. Svarfristen til kommisjonen er 15. april 2004 og resultatet av undersøkelsen vil bli publisert på følgende adresse i juni 2004:

http://europa.eu.int/yourvoice/index_en.htm.

Prinsipielle synspunkter på forslagene fra kommisjonen kan også gjerne meddeles Justisdepartementet. Vi setter ingen bestemt frist for slike innspill til departementet, men det vil være ønskelig å motta innspillene før det neste møtet i Kommisjonen om dette i april, jf. nedenfor. Det synes klart at Norge ikke fullt ut kan opprettholde prinsippet om at selskaper som har hovedsete i Norge også skal være registrert her, dersom Kommisjonens forslag leder frem til et vedtatt direktiv. Vi mottar derfor gjerne synspunkter på om i hvilken grad det fra norsk side er ønskelig å opprettholde hovedseteprinsippet.

Justisdepartementet deltar på Norges vegne i en arbeidsgruppe under Kommisjonen (”The company law experts group”) som skal behandle det foreløpige forslaget 21. april 2004. Synspunkter på direktivforslaget er av interesse for departementet i forbindelse med Norges deltakelse i den nevnte arbeidsgruppen.

Liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene selv forelegger brevet for eventuelle interesserte underliggende etater og organer.

Med hilsen

Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef

Aud Slettemoen
lovrådgiver

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Brønnøysundregistrene
Kredittilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
ØKOKRIM

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Aksjonærforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det norske Veritas
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Rederiforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Regnskapsøkonomers forening
Norske Sivilingeniørers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
Norsk Investorforum
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Styreakademiet

Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet
Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet
Universitetet i Tromsø, Juridisk fakultet
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund