Europarådsrekommandasjon om tilsvarsretten på høring

Hensikten med forslaget er å gi den som omtales i media, uavhengig av teknologi, en rett til å komme med tilsvar på samme måte som i kringkasting eller den trykte presse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/2628 ME/ME3 ple:elt

15.08.2003

Europarådet - Tilsvarsretten: Rett til å komme med tilsvar i det nye mediebildet

Vedlagt oversendes et utkast til en Europarådsrekommandasjon om retten til å komme med tilsvar i det nye mediebildet. Hensikten med forslaget er å gi den som omtales i media, uavhengig av teknologi, en rett til å komme med tilsvar på samme måte som i kringkasting eller den trykte presse.

Retten til å komme med tilsvar i forhold til fjernsynssendinger er nedfelt i Artikkel 8 i Europarådets konvensjon av 3. mai 1989, om fjernsyn over landegrensene, jf. kringkastingsloven § 5-1 og straffeloven § 430. Tilsvarsretten er også nedfelt i Vær Varsom-plakaten, som er de etiske normer for pressen (herunder trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). I utkastet til den nye rekommandasjonen foreslås at prinsippet om retten til å komme med tilsvar etter Artikkel 8 skal gjelde som et prinsipp ved enhver tjeneste som gjøres tilgjengelig for publikum og som inneholder jevnlig oppdatert og redigert informasjon av offentlig interesse. Retten til tilsvar gjelder kun imøtegåelse av uriktige faktiske opplysninger som vedrører en faktisk eller juridisk person.

En rekommandasjon fra Europarådet medfører ingen endring av konvensjonen. Rekommandasjonen retter seg mot medlemsstatene og gir veiledning for medlemsstatenes lovgivning eller praksis.

Utkastet til rekommandasjon skal drøftes videre i Europarådet før den eventuelt vedtas av Ministerkomiteen. I den forbindelse ønsker departementet å høre norske aktørers syn på forslaget. Vi ber derfor om at eventuelle kommentarer til utkastet sendes departementet elektronisk til postmottak@kkd.dep.no innen 10. september d.å.

Med hilsen

Øyvind Christensen e.f.
avdelingsdirektør

Peter Lenda
rådgiver


Vedlegg:

Liste over høringsinstanser
Draft recommendation on the right of reply in the new media environment


Barneombudet
Datatilsynet
Eierskapstilsynet
Familie & Medier
Forbrukerombudet
Institutt for journalistikk
Institutt for rettsinformatikk
Justisdepartementet
Kanal 4
Kringkastingsringen
Landslaget for lokalaviser
Mediebedriftenes Landsforening
Norske Forbund for Lokal-TV
Norsk Journalistlag
Norsk Lokalradioforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
NRK
NTB
P4
Radio 2 Digital
Statens medieforvaltning
Telenor Broadcast
TV 2
TVNorge