Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge

Sintef-rapport

Bedriftshelsetjenesten i Norge er i endring. SINTEF har undersøkt hvordan endringene har påvirket kvalitet og kompetanse i bedriftshelsetjenesten, og ikke minst hvordan virksomheter bruker tjenesten.

Målet med prosjektet har vært å undersøke hvordan bedriftshelsetjenesten fungerer som virkemiddel for å bistå virksomheter og myndigheter i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Et viktig utgangspunkt for prosjektet har vært at det er virksomhetene selv som har ansvar for bruk av bedriftshelsetjeneste. 

Les mer om funnene i rapporten her (sintef.no)

Rapporten

Oppdragstaker

Roland Mandal, Karin Dyrstad, Line Melby og Trude Midtgård, Sintef.

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.