Evaluering av byregionprogrammet

Omstilling i næringslivet er nødvendig for å møte framtidens utfordringer. Det gjelder uavhengig av næring og uavhengig av hvor i landet den befinner seg. I regjeringens Utviklingsprogram for byregioner har 37 byregioner med nesten halvparten av landets kommuner jobbet sammen om prosjekter for å styrke vekstkraften i byregionene. Ved å knytte sentra og omland bedre sammen, skal større deler av regionen ta del i dynamikken i næringslivet.

Regioner med vekst har som regel både et sterkt senter og et sterkt næringsliv i omlandet, men veksten skjer ikke av seg selv. Økt samarbeid kan styrke den økonomiske vekstkraften i hele regionen.

Kommunene er viktige for næringsutvikling, men mange kommuner har ikke nok utviklingskapasitet til å bidra til omstillingen. Samarbeid mellom kommunene, næringslivet, fylkeskommunen og andre aktører kan bidra til å styrke regionens utviklingskapasitet og -kompetanse. Denne evalueringen av byregionprogrammet bekrefter dette.

IRIS og NIBR har i samarbeid evaluert programmet. Resultatene er beskrevet i sluttrapporten Evaluering av utviklingsprogrammet for byregioner, IRIS-rapport 2018/184. Samlet sett viser evalueringen at ¾ av byregionene har styrket sin felles næringsutviklingskapasitet på flere områder. 2/3 av byregionene viderefører samarbeidet mellom kommunene, med et bedre næringsutviklingsapparat. Erfaringene fra programmet vil bli tatt med inn i arbeidet med ny stortingsmelding om distriktspolitikken.