Evaluering av Husbankes grunnlån

Husbanklån har en lang historie i norsk boligpolitikk. Låneordningene har gjennom tidene skiftet navn og innhold, men grunnpillaren har i mange år vært oppføringslån, som skal gå til finansiering av nye boliger og utbedringslån, som skal finansiere ulike oppgraderinger i den eksisterende boligmassen.

Asplan Viak og NOVA har i samarbeid utarbeidet denne rapporten. Husbanklån har en lang historie i norsk boligpolitikk. Låneordningene har gjennom tidene skiftet navn og innhold, men grunnpillaren har i mange år vært oppføringslån, som skal gå til finansiering av nye boliger og utbedringslån, som skal finansiere ulike oppgraderinger i den eksisterende boligmassen. 1. juli 2005 ble disse ordningene slått sammen og innretting, retningslinjer, og arbeidsmetoder ifbm långivningen ble endret. Det nye lånet fikk navnet grunnlån.

Studieobjektet i denne evalueringen er grunnlån til oppføring i perioden 2006-2009 1.

Låneordningen skal bidra til å fremme boliger med viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, til å skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen og til å sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Selv om det ikke eksplisitt er beskrevet i retningslinjene, er det gjengs oppfatning at kvalitetsmålsetningene er de viktigste formålene med låneordningen.
Asplan Viak og Nova har med utgangspunkt i teori og empiriske data evaluert graden av ordningens måloppnåelse.