Evaluering av IA-avtalen

Sosialdepartementet har ledet arbeidet med å fremskaffe det kvantitative grunnlagsmateriale for evalueringen av Intensjonsavtalen (29.10.03).

Evaluering av Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2. kvartal 2003

Sosialdepartementet har ledet arbeidet med å fremskaffe det kvantitative grunnlagsmateriale for evalueringen av Intensjonsavtalen. Evalueringen er basert på utviklingen fra 2. kvartal 2001 til og med 2. kvartal 2003.

 

Bakgrunn

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen Stoltenberg og partene i arbeidslivet ved LO, NHO, YS, HSH, KS, staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Akademikerne 3. oktober 2001, og videreført av regjeringen Bondevik. I etterkant har også Arbeidsgiverforeningen NAVO og UHO fått fulle partsretter i avtalen. En rekke organisasjoner har i tillegg sluttet seg til avtalen i etterkant. Intensjonsavtalen er inngått for en fireårs periode fra 3. oktober 2001 til 31. desember 2005.

Intensjonsavtalen skal bidra til:

  • at en får et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og for samfunnet
  • reduksjon i bruken av uføretrygd og i sykefraværet
  • å ta bedre i bruk eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft i arbeidslivet (jf. ”Nasjonalt krafttak for eldre i arbeidslivet” for å motvirke tidlig avgang blant eldre i arbeidslivet).

På bakgrunn av disse målene er det i avtalen satt opp tre delmål:

  • Redusere sykefraværet med minst 20 pst for hele avtaleperioden i forhold til sykefraværsnivået for 2. kvartal 2001.
  • Tilsette langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
  • Øke den reelle pensjoneringsalder.

Det er forutsatt at avtalen skal evalueres etter 2. kvartal 2003.

En partssammensatt evalueringsgruppe har levert et samlet evalueringsmaterialetil kontaktmøtet mellom partene i Intensjonsavtalen den 29.oktober.

Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 – rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe (pdf-format)

Sosialdepartementet har ledet arbeidet med det kvantitative grunnlagsmateriale til partenes evaluering av Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv høsten 2003. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet. Rikstrygdeverket, Arbeidsdirektoratet og SSB har vært viktige bidragsytere. Rapporten er basert på de vedtatte anbefalingene i rapporten ” Operasjonalisering og oppfølging av målene i Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv”.

 

Annet evalueringsmateriale

Notatet og rapportene finner du på AADs nettside.