Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27

Omfang, organisering og virkemåte

Denne rapporten utgjør hoveddelen av prosjektet ”Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27”.

Denne rapporten utgjør hoveddelen av prosjektet ”Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27”. I tillegg er det utarbeidet en rapport om internasjonale erfaringer med interkommunalt samarbeid (”Interkommunalt samarbeid – erfaringer fra Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike og Japan) og en rapport om hvilke forhold som ser ut til å skape suksess i interkommunale samarbeid om individuell tjenesteyting (”Vellykkede interkommunale samarbeid om barnevern – sammenligning av tre case”).

De sentrale spørsmål man ønsket besvart i denne delen av prosjektet er følgende:

a) Hva er omfanget av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27?
b) Hva slags oppgaver driver denne typen samarbeid med?
c) Hvordan er samarbeid etter kommunelovens § 27 organisert?
d) Hvor mye myndighet er delegert fra kommunestyrene til styret for samarbeidet?
e) Hvor effektive er disse samarbeidene?
f) Hvilke utfordringer skaper samarbeidene med hensyn til politisk innsyn og styring?
g) Hvordan oppleves § 27 som ramme for samarbeidet i forhold til andre mulige former for institusjonelt samarbeid mellom kommuner?

Kommunelovens § 27 er den generelle paragrafen som omhandler interkommunalt samarbeid. Paragrafen fremstår som åpen, det vil si at den er relativt lite konkret, noe som åpner for flere mulige løsninger innenfor rammene av paragrafen.