Evaluering av regionale filmsentre og filmfond

Evaluering av Oslo Economics for Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt (NFI) har fått i oppdrag fra Kulturdepartement å gjennomføre en evaluering av de regionale filmsentrene og filmfondene, i tråd med en anmodning fra Stortinget til Kulturdepartementet, jf. Innst. 14 S (2018–2019).

I anmodningen bes departementet om å evaluere og klargjøre hva grunnlaget for satsingen på de regionale filmsentrene skal være, slik at det føres en enhetlig praksis for alle regionale filmsentre selv om regionene har ulike forutsetninger og utfordringer.

Evaluering av regionale filmsentre og filmfond (.pdf)