Høringsbrev – evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015–2016)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.03.2017